Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dolný Pial » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12/2019Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 81005 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPoskytnutie finančných prostriedkov a uprava zmluvnych podmienok - Wifi pre Teba15 000,00 €12.9.2019nestanovený
11/2019Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-3226/2019/1.1Poskytnutie dotácie na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu - Reštaurovanie a rekonštrukcia Mariánskeho stĺpu v obci Dolný Pial15 000,00 €12.9.2019nestanovený
10/2019MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 81108 BratislavaZmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2019/041/Obec Dolný PialDodávka plynu0,00 €10.9.2019nestanovený
09/2019Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 81526 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220112Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia kultúrneho domu Dolný Pial prestavbou 137 206,61 €6.8.2019nestanovený
8/2019Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Zabezpečenie auditu - priebežný audit, audit výročnej správy a auditovanou účtovnou závierkou, audit konsolidovanej účtovnej závierky, audit súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou2 500,00 €6.8.2019nestanovený
07/2019Marek Karolčík, Dolný Pial, Hlavná č.114/43Kúpna zmluvaPredaj časti nehnuteľnosti diel číslo 16 176,00 €2.8.2019nestanovený
05/2019SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 BratislavaDodatok k dohode o integračnom zámereZabezpečenie komplexnej podpory riešenia činnosti informačného systému pre automatizovaný systém správy registratúry na evidenciu, vybavovanie a uchovávanie dokumentov organizácie pri rešpektovaní platných legislatívnych noriem0,00 €6.7.2019nestanovený
SZ 2018 084/LV/ŠPAgroservis - Západ s.r.o. , Hadovská 6, 94501 KomárnoDodatok č. 1 k sevisnej zmluve č. SZ 2018 084/LV/ŠPServisné a poradenské služby0,00 €15.5.2019nestanovený
Zmluva č. 39682Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 BratislavaZmluva č. 39683 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu3 000,00 €11.5.2019nestanovený
3/2019ZLATNER, s.r.o.Zmluva o dieloRealizácia stavby38 544,30 €26.4.2019nestanovený
2-2019Teach For Creative,o.z., Železničiarska 3190/9, 81104 Bratislava - Staré MestoRámcová zmluva o spolupráci 2-2019Poradenstvo v oblasti získavania finančných zdrojov, dotácií, regionálnych príps. Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných grantov1 000,00 €22.2.2019nestanovený
KRHZ-NR-79-003/2018Ministersvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaProtokol o odovzdaní a prevzatí hasičskej technikyPríslušenstvo k hasičskej technike0,00 €14.4.2019nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Dolný Pial » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 17
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
OE/001-2019/OELEKOS, Párovská 44, 949 01 NitraZmluva o spolupráci pri zabezpečenísystému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. OE/001-2019/Ozber odpadu0,00 €23.12.2018nestanovený
16/2018Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 1000397Zmena podmienok vývozu odpadu0,00 €16.12.2018nestanovený
15/2018OLI Ihriská s.r.o.Zmluva o dieloVybudovanie detského ihriska12 060,00 €11.12.2018nestanovený
14/2018Úrad vlády SR, Nám. Slobody 1, 81370 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu ny rok 2018Poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk8 500,00 €8.12.2018nestanovený
13/2018Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.Box 58,85005 BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku číslo:2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_019Prevod hnuteľného majetku štátu, ktorý sa skladá zo siedmych didaktických balíčkov0,00 €3.10.2018nestanovený
12/2018BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská BystricaDodatok č. 5 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služiebDodávať elektrinu a zodpovednosť prevziať za odchýlku za odberné miesto voči účtovateľovi odchýlok0,00 €17.11.2018nestanovený
11/2018Ministersvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva č. PHZ-OPK1-2018-002246 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyPoskytnutie dotácie - Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Dolný Pial30 000,00 €16.11.2018nestanovený
10/2018PROGRANT, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19,81109 BratislavaZmluva o dieloZáväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na pdoporu WIFI pre Teba 650,00 €4.11.2018nestanovený
SKP18/04/058KOMENSKY,s.r.o. Park Mládeže 1/360, 04001 KošiceZmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/04/058Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice pre MŠ 0,00 €11.7.2018nestanovený
SZ 2018 084 /LV/ŠPAgroservis - Západ s.r.o. , Hadovská 6, 94501 KomárnoServisná zmluva č. SZ 2018 084 / LV /ŠPPoskytovanie servisných , poradenských a iných služieb , dodávka náhradných dielov a softwéru 0,00 €3.7.2018nestanovený
7/2018Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 04001 KošiceZmluva č. ZO/2018A14399-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľaÚprava postupu, práv a povinností zmluvnych strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby0,00 €25.5.2018nestanovený
OcÚ 6/2018Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 StupavaZmluva o poverení spracúvaním osobných údajovPoverenie sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov0,00 €7.6.2018nestanovený
38438Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 BratislavaZmluva č. 38438 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikyPoskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Dolný Pial3 000,00 €3.5.2018nestanovený
4/2018Prima banka Slovensko as.s. Hodžova 11, 01011 ŽilinaZmluva o grantovom účteZmluva o vedení grantového účtu Obce Dolný Pial0,00 €26.4.2018nestanovený
3/2018Slovenská informačná a marketingová spoločnosť,a.s., Nová Bošáca 78, 91308 BošácaZmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajovPrevádzkovanie efektívneho automatizovaného informačného systému pri výkone územnej samosprávy alebo preneseného výkonu štátnej správy0,00 €26.4.2018nestanovený
Položky 1-15 z 17
Zmluvy » subjekt: Obec Dolný Pial » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 23
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
22/2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynuDodávka plynu0,00 €15.12.2017nestanovený
21/2017MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 01701 Považská BystricaDodatok č. 1 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiŠtúdia uskutočniteľnosti - rekonštrukcia domu kultúry0,00 €27.10.2017nestanovený
20/2017Prima banka Slovensko as.s. Hodžova 11, 01011 ŽilinaZmluva o bežnom účteZaloženie a vedenie bežného účtu samosprávy0,00 €25.8.2017nestanovený
19/2017Prima banka Slovensko as.s. Hodžova 11, 01011 ŽilinaZmluva o bežnom účteZaloženie a vedenie bežného účtu samosprávy0,00 €25.8.2017nestanovený
18/2107Innogy Slovensko,s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 BratislavaZmluva o združenej dodávke plynuDodávka plynu0,00 €18.7.2017nestanovený
17/2017Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 85106 BratislavaZmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovenia a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečaťPoskytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovenia a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať0,00 €15.7.2017nestanovený
16/2017Disig.a.s., Záhradnícka 151,82108 BratislavaZmluva o vydaní kvalikovaného certifikácu pre elektronickú pečať č. 201712488Vydanie a poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vydania kvalifikované certifikátu pre elektronickú pečať0,00 €11.7.2017nestanovený
15/2017Úrad vlády SR, Nám. Slobody 1, 81370 BratislavaDodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVSIntegračné riešenie konzumenta0,00 €6.7.2017nestanovený
14/2017Ing. Arch. Zuzana Križmová, Jaseňova 32, 94901 NitraZmluva na vyhotovenie diela hasičskej zbrojnice v obci Dolný PialVyhotovenie diela hasičská zbrojnica0,00 €5.7.2017nestanovený
13/2017Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017 číslo: MK-3382/2017/1.1Dotácia na projekt Reštaurovanie a rekonštrukcia Mariánskeho stĺpu v Dolnom Piali9 000,00 €15.6.2017nestanovený
12/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 BratislavaZmluva č. 37423 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaPoskytnutie dotácie vo výške 3.000,-- Eur pre Dobrovoľný hasičský zbor obce3 000,00 €13.6.2017nestanovený
11/2017BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská BystricaDodatok č. 04 k Zmluve o dodávke elektrinydodávka elelktriny0,00 €17.5.2017nestanovený
10/2017ŠPORT CENTRUM Dolný Pial, Hlavná 466/53, 935 37 Dolný PialZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov1 348,00 €17.5.2017nestanovený
9/2017Mgr. Ivan Mészáros, Hlavná 466/53,93537 Dolný PialZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov2 100,00 €17.5.2017nestanovený
8/2017Miloš Polák, TERMOPOL, Družstevná 17/194,93537 Dolný PialDohoda o ukončení nájmu nebytových priestorovDohoda o skončení nájmu nebytových priestorov0,00 €17.5.201717.5.2017
Položky 1-15 z 23
Zmluvy » subjekt: Obec Dolný Pial » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12/2016Jarmila Óvariová, Ondrejovská cesta 422/8, 93537 Dolný PialZmluva o prenájme nebytových priestorov0,00 €1.12.2016nestanovený
11/2016Dôvera ZP, a.s.,Eistejnova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii0,00 €5.8.2016nestanovený
10/2016TJ Družstevník Dolný Pial, Zmluva o nájmePrenájom športového areálu0,00 €2.7.2016nestanovený
9/2016ELEKOS, Párovská 44, 949 01 NitraZmluva o zabezpečení financivania triedeného zberu Financivanie triedeného zberu0,00 €29.6.2016nestanovený
8/2016ELEKOS, Párovská 44, 949 01 NitraZmluva o spolupráciNakladanie s triedenými odpadmi0,00 €16.6.2016nestanovený
6/2016Ministersvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičkeVýpožička protipovodňového vozíka0,00 €18.5.2016nestanovený
18/2016Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. sITB-OO2-2015/000041-321 zo dňa 04.06.2015prepožičanie hnuteľného majetku1 541,16 €26.7.2016nestanovený
2/2016ENVI-REA, a.s., Pri celulózke 1371, 01001 ŽilinaZmluva o budúcej zmluveFinancovanie triedeného zberu0,00 €19.1.2016nestanovený
13/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke plynuodber plynu0,00 €27.12.2016nestanovený
7/2016Mgr.art. Marek RepáňZmluva o dieloReštaurátorské práce0,00 €1.6.201631.12.2016
3/2016MP Profit PB, s.r.o.Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiVypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na Kultúrny dom0,00 €19.2.2016nestanovený
1/2016ZEI. v.o.s. KomárnoKúpna zmluva, ZEI. v.o.s. KomárnoPredaj drevnej hmoty0,00 €18.1.2016nestanovený
4/2016Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 825 13 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služiebPevný internet - Materská škola0,00 €27.2.2016nestanovený
5/2016Obec Dolný Pial, Hlavná 34, 935 37 Dolný PialZmluva o nájme strojaNájom na dočasné užívanie fekálneho návesu PN50 - mesačný 600,00 €3.5.2016nestanovený
T1/2016TJ Družstevník Dolný Pial, Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Pial v roku 2016dotácia na činnosť TJ1 100,00 €13.1.201631.12.2016
Zmluvy » subjekt: Obec Dolný Pial » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 24
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
9/2015Atelier Dobrucká, s.r.o., Nitra Zrmluva o dielo - Atelier Dobrucká s.r.o.Projektová dokumentácia - obecný park0,00 €23.12.2015nestanovený
8/2015BEAST STUDIO s.r.o, LeviceZmluva o dielo - BEAST STUDIO s.r.o.Projektová dokumentácia Dom kultúry0,00 €3.12.2015nestanovený
7/2015PLASTED s.r.o Nové ZámkyZmluva o dielo - Plasted s.r.oDvere - Dom smútku0,00 €31.10.2015nestanovený
6/2015OK - Križma, NitraZmluva o dielo - OK KrižmaProjektová dokumentácia - Materská škola0,00 €16.10.2015nestanovený
31/2015Prima banka Slovensko as.s. Hodžova 11, 01011 ŽilinaZmluva o kúpe cenných papierov číslo 31/2015predaj cenných papierov6 600,00 €16.4.2015nestanovený
1/2015Obec Dolný Pial, Hlavná 34, 935 37 Dolný PialKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti na LV č. 1 parc.reg. C číslo 598/1 o výmere 340001 m2 200,00 €22.4.2015nestanovený
tz2015-03-19bt1Obec Dolný Pial, Hlavná 34, 93537 Dolný PialZmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaposkytovanie najnovších aktualizácií 118,20 €22.4.2015nestanovený
121464489Obec Dolný Pial, Hlavná 34, 935 37 Dolný PialZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie odberného miesta0,00 €20.5.2015nestanovený
8000900415Obec Dolný Pial, Hlavná 34, 935 37 Dolný PialZmluva o pripojení do distribučnej sietepripojenie do distribučnej siete0,00 €29.5.2015nestanovený
SITB-002-2015/000041-321Obec Dolný Pial, Hlavná 34, 935 37 Dolný PialZmluva o výpožičkeVýpožička PC, tlačiarne a monitoru - Elektronizácia služieb matrika0,00 €9.6.2015nestanovený
ZOD/2015STAVBA A INŽINIERING, s.r.o., Štúrova 412, 952 01 VrábleZmluva o dielo - Príloha Zberný dvor0,00 €9.7.2015nestanovený
3/2015Mgr.art. Marek RepáňZmluva o dieloReštaurovanie Marianskeho stĺpu Panny Márie Immaculaty II. et.0,00 €4.8.201531.12.2015
38/2015Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 BratislavaDarovacia zmluva CPNR-OA-2015/003199-016Osobné vozidlo KIA CEED0,00 €11.3.2015nestanovený
39/2015Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 BratislavaZmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-293-020/2015bezplatné užívanie - hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka 114 813,60 €12.12.2015nestanovený
MK-7489/2015/1,1Obec Dolný Pial, Hlavná č. 34, 93537 Dolný PialZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015Dotácia na ochranu , obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva9 000,00 €27.6.2015nestanovený
Položky 1-15 z 24
Zmluvy » subjekt: Obec Dolný Pial » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:10/2014
Zmluvná strana 1:Obec
Zmluvná strana 1 IČO:00306916
Zmluvná strana 2:Ján Valentko
Zmluvná strana 2 IČO:
Názov:Kúpna zmluva
Predmet:Predaj pozemku
Cena *: 266,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:27.8.2014
Dátum zverejnenia zmluvy:29.8.2014
Dátum účinnosti zmluvy:29.8.2014
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Bc.Robert Potocký
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:Usporiadanie uličnej čiary
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Dolný Pial » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 16
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7Jozef Hladík, Rovniankova 2475/5, 851 02 BratislavaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstvaZber,preprava a zhodnotenie alebo zneškodňovanie šatstva0,00 €26.11.2013nestanovený
6Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská BystricaDohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č.4155/03/Nn/2010 zo dňa 4.1.2010Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 4.1.2010 v termíne k 31.12.20130,00 €23.10.2013nestanovený
Z-OZVDH/NSK2/2013V01-05Občianske združenie V dlani Hrona, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad HronomZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre implementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rozšírenie a modernizáciu detského ihriska-park Dolný Pial1 663,16 €18.9.2013nestanovený
5Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytnutí audítorských služiebAudit účtovnej závierky v súlade so zákonom1 500,00 €31.8.2013nestanovený
4Ihriská Oli-Oliver Turza, 941 34 Jasová č.230Zmluva o dieloKomplety detského ihriska1 590,00 €21.8.2013nestanovený
2013080801Ing. Ján Kačala, Dolná Strieborná 1, 974 01 Banská BystricaZmluva o dielo č.2013080801Externý manažment pre projekt Zberný dvor pre separovaný odpad9 734,40 €9.8.2013nestanovený
Aprint, s.r.o., Šoltésovej 19, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o dieloPropagácia pre projekt Zberný dvor pre separovaný odpad8 400,00 €9.8.2013nestanovený
2013/012STAVBA A INŽINIERING, s.r.o., Štúrova 412, 952 01 VrábleZmluva o dielo číslo 2013/012Dodávka a montáž krovu a strešnej krytiny na Dom smútku20 696,00 €17.7.2013nestanovený
629VP_ZSE/2013EBusiness Commercial Finance, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská BystricaZmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny Dodávať elektrinu do odberných miest špecifikovaných v článku II. bod 10,00 €16.7.201331.12.2014
444Business Commercial Finance, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská BystricaZmluva o dodávke plynu pre Odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácieDodanie zemného plynu do odberných miest špecifikovaných v prílohe č. 10,00 €16.7.201331.7.2014
3689/13SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS pre registratúruSlužby digitálnej kancelácie IIS MIS pre registratúru0,00 €24.6.2013nestanovený
3Ing. Jozef Vengrín a Anna Vengrínová, Hlavná 35, 935 37 Dolný PialKúpna zmluvaPredávajúci Obec Dolný Pial predáva a odovzdáva kupujúcim nehnuteľnosť83,00 €1.5.2013nestanovený
2PIAL-AGRO, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 NitraKúpna zmluva so zriadením vecného bremena a predkupného právaPredávajúci Obec Dolný Pial predáva nehnuteľnosti kupujúcemu PIAL-AGRO s.r.o. 30 900,00 €30.4.2013nestanovený
1Obec Dolný PIal, Hlavná 34, 935 37 Dolný PialKúpna zmluvaPredávajúci Ing. Jozef Obrtáč predáva a odovzdáva nehnuteľnosti kupujúcemu Obci Dolný Pial12 000,00 €30.4.2013nestanovený
034/4.1MP/2013Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Zberný dvor pre separovaný odpad, kód ITMS: 24140110266 349 839,50 €21.2.201330.9.2013
Položky 1-15 z 16
Zmluvy » subjekt: Obec Dolný Pial » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
3205116312Komunálne poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosťiÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služny99,60 €5.11.2012nestanovený
40/04/24198/12Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o prevádzkovaníPrevádzkovanie verejného vodovodu0,00 €27.9.2012nestanovený
121226290ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaPripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy0,00 €28.5.2012nestanovený
121226309ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaPripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy0,00 €28.5.2012nestanovený
ABO-157322/1/2012Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 BratislavaZmluva o nájmeNájom oceľových fliaš, paliet a zväzkov 297,84 €11.5.2012nestanovený
0001Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebMagio internet0,00 €31.1.2012nestanovený
1050003Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133Zmluva o poskytovaní služiebZber, vývoz a zneškodnenie odpadu0,00 €23.3.2012nestanovený
1/2011Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov, ako prevádzkové priestory pošty0,00 €9.1.2012nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Dolný Pial » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Dodatok 2012-2013Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 ŽilinaDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 905076Zmena bankového spojenia pre bankový styk so spoločnosťou Komunal Energy0,00 €5.12.2011nestanovený
001Ekolumi, s.r.o.,Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská BystricaZmluva o zabezpečení separovaného zberu Odber vyseparovaných komodít0,00 €2.12.2011nestanovený
2048/BA/2011ARGUSS, s.r.o.,Záhradnícka 27, 811 07 BratislavaZmluva o odbere odpaduPrebratie elektroodpadu za účelom jeho zhodnotenia0,00 €27.9.2011nestanovený
Dodatok č. 1Webygroup, s.r.o.,Nižovec 8936/2A, 960 01 ZvolenDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb číslo 20216000Dodávať produkt Aktualizácia0,00 €18.4.2011nestanovený
,Ing. Adriana Ondríková, A. Dubčeka 15/6, 965 01 Žiar nad HronomMandátna zmluvaZabezpečovať verejné obstarávanie riadené Zákonom č.25/2006 Z.z.4 500,00 €30.3.2011nestanovený
23601466WAN Slovakia, spol. s r.o.,K. Marxa 10, 934 01 LeviceZmluva o poskytovaní služieb Poskytovanie služieb- pripojenie k sieti0,00 €29.3.2011nestanovený
01PROTEX-Ing.Jozef Vincúr,Dopravná 9, 934 01 LeviceZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytových priestorov0,00 €14.3.2011nestanovený
ABO-157322/1/2011Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 BratislavaZmluva o nájmeNájom oceľových fliaš, paliet a zväzkov0,00 €8.3.2011nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Dolný Pial » rok: 2010
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
.Základná škola Dolný Pial, Hlavná 60, 935 37 Dolný PialZmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľného majetku obce do správy správcoviVlastník-obec Dolný Pial zveruje majetok správcovi - Základná škola0,00 €31.12.2010nestanovený
1/2010Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dolný Pial, 935 37 Dolný PialNájomná zmluva k pozemkuPrenájom pozemkov, na ktorom sa nachádza katolícky cintorín v Dolnom Piali a Dom smútku0,00 €15.10.2010nestanovený
2010/HA/01/018Strabag, s.r.o. , Mlynské Nivy 61/A, 825 18 BratislavaZmluva o dielo č. 2010/HA/01/018Regenerácia centrálnej časti obce 432 055,92 €28.7.2011nestanovený
4155/03Nn/2010Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská BystricaZmluva o nájme lesných pozemkovPrenájom lesných pozemkov0,00 €5.1.2010nestanovený
ÚvodÚvodná stránka