Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Dane a poplatky

 1. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 2. DAŇ ZA PSA
 3. DAŇ ZA UBYTOVANIE
 4. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 5. POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
 6. ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
 7. ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
 8. POTVRDENIE MAJETKOVÝCH POMEROV
 9. POTVRDENIE O DAŇOVÝCH NEDOPLATKOCH – DAŇOVÉ SVEDECTVO
 10. ZNÍŽENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTI

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie na príslušný rok /zdaňovacie obdobie/ do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada (dražba).

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a zníženie dane vymedzuje VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . Ak daňovník spĺňa podmienky oslobodenia, alebo zníženia od dane z nehnuteľností je povinný si ich uplatniť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Obec Dolný Pial) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.)


Potrebné doklady:
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO , PO 

Daň z pozemkov:
doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)

Daň zo stavieb:
doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie)

Daň z bytov:
doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva)
Oznámenie o skutočnostiach rozhodujúcich pre vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti , Občiansky preukaz

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane platobným výmerom a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na OcÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer.

Predpis-(zákon, VZN):

 • Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a      o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN obce Dolný Pial č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 späť


DAŇ ZA PSA

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta.

Daňovník je povinný v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť daňovú povinnosť a všetky skutočnosti alebo zmeny daňovej povinnosti na formulári Evidenčný list psa, ktorý tvorí prílohu platného VZN č. /2008 o podmienkach držania psov v Obci Dolný Pial do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti, alebo zmeny nastali. Zároveň je daňovník povinný uviesť všetky údaje v zmysle predmetného tlačiva.

Prvýkrát vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V uvedenom prípade daňovník platí každoročne daň za psa na číslo účtu, variabilný symbol, konštantný symbol v zmysle platobného výmeru prvýkrát vyrubenej dane za psa.


Potrebné doklady:
Občiansky preukaz

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk


Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok:
V zmysle platného VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predpis-(zákon, VZN):

 • Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a      o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN obce Dolný Pial č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 späť


DAŇ ZA UBYTOVANIE

Obec Dolný Pial vyberá daň za ubytovanie na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

Sadzba dane:
• daň za ubytovanie na celom území obce je 0,33 eura na osobu a prenocovanie

Platiteľom dane je:
Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.

Daňovníkom je:
Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.


Formuláre a tlačivá:

Ohlasovacia povinnosť vzniku daňovej povinnosti:
Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá začala prevádzkovať zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie je povinná do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani za ubytovanie.

Registračný list - ohlásenie k vzniku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 

Ohlasovacia povinnosť zmeny daňovej povinnosti:
Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá začala prevádzkovať zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie do 30 dní odo dňa zmeny údajov uvedených v ohlasovacej povinnosti vzniku daňovej povinnosti nahlásiť zmenené údaje. Pod takouto zmenou sa rozumie napr. zmena adresy sídla, zmene sídla prevádzky, zmena počtu prevádzok poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie, obchodného mena, zmena mena prevádzky, zmene adresy na doručovanie písomností ...


Registračný list - ohlásenie k zmeny daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 

Ohlasovacia povinnosť zániku daňovej povinnosti:
Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (odo dňa zrušenia prevádzkovania ubytovacích zariadení podliehajúcich dane ...) splniť si ohlasovaciu povinnosť.

Ohlásenie k zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 

 

Mesačné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí sa podáva do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca; daň je splatná bez vyrubenia na základe hlásenia do 15 dní po ukončení mesiaca. Podáva sa aj negatívne hlásenie.

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí 

Doplňujúce informácie:

Daň za ubytovanie sa platí bez vyrubenia do 15 dní po skončení mesiaca. Daň sa platí na účet správcu dane č. 1203039006/5600 alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Dolnom Piale, Hlavná 34.

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk


VZN upravujúce daň za ubytovanie:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

 späť


DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje:
ambulantný predaj
reklamné akcie
lešenia, skládky
stavebné zariadenia
trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
rozkopávka

Žiadateľ, ktorý požiada Obec Dolný Pial o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva, je povinný uhradiť miestny poplatok. Vyrubenie miestneho poplatku, jeho výšku vymedzuje VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Potrebné doklady:
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva 

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

podľa VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 späť


POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Ohlásenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na príslušný rok majú povinnosť podať pri vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti do 31. januára všetky fyzické osoby podnikatelia, právnické osoby, oprávnené užívať alebo užívajúci nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území Obce Dolný Pial, určenú na podnikanie, alebo na iný účel ako na podnikanie. Fyzické osoby podávajú ohlásenie len vtedy, ak nie sú prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt a užívajú, alebo sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území Obce Dolný Pial. Občania prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt ohlásenie k poplatku za komunálny odpad nepodávajú.

Poplatníci - podnikatelia sú pri vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu spoplatneného obdobia povinní podať priznanie správcovi poplatku do 30 dní od skutočnosti rozhodujúcej pre vznik poplatkovej povinnosti.

Správca poplatku ustanovuje možnosť množstvového zberu pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa (právnická osoba, fyzická osoba), ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.


Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, odpustenie poplatku a zníženie poplatku vymedzuje VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (Obec Dolný Pial) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.


Potrebné doklady:
Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby 
Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby 
Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby 
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Občiansky preukaz
Živnostenský list (pri zániku poplatkovej povinnosti)

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok:
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca poplatku platobným výmerom a zašle poplatníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V prípade, že poplatník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa poplatník o uložení nedozvedel.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť buď poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na OcÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer.

Predpis-(zákon, VZN):

 • Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a      o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN obce Dolný Pial č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

                                                                                                    späť


ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Správca poplatku (Obec Dolný Pial) odpustí poplatok na základe žiadosti podanej poplatníkom za obdobie:

 •  za ktoré preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní ) v bežnom spoplatnenom období,
 •  v ktorom preukáže, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní

Potrebné doklady:

 • doklad od zamestnávateľa, o povolení k pobytu, o štúdiu, pracovné povolenie, o ubytovaní; za predchádzajúce spoplatnené obdobia doklad o trvalom pobyte doklad z obecného úradu a o zaplatení poplatku v obci,
 • od zamestnávateľa a o zaplatení poplatku v mieste zamestnania, o ubytovaní a o zaplatení poplatku v mieste ubytovania,
 •  o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody
 •  a iné doklady za bežné spoplatnené obdobie, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká predložené správcovi poplatku v prílohe žiadosti o odpustenie predmetného poplatku


Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok:
bez poplatku

Súvisiace predpisy:
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 späť


ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Správca poplatku (Obec Dolný Pial) zníži poplatok na základe žiadosti a predložených dokladov v zmysle podanej žiadosti poplatníka o:
60 % ak sa poplatník zdržuje v obci menej ako 90 dní
50 % ak sa poplatník zdržuje v obci menej ako 110 dní / pr. študuje mimo Obce Dolný Pial/
Potrebné doklady:
doklad je potrebné predložiť do 31. januára príslušného spoplatňovaného obdobia
doklad je potrebné predložiť do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie poplatku
potvrdenie o návšteve školy a o zaplatení poplatku v mieste štúdia
doklad je potrebné predložiť do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie poplatku

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok:
bez poplatku

Súvisiace predpisy:
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 

 späť


POTVRDENIE MAJETKOVÝCH POMEROV

Občan môže požiadať Obecný úrad o potvrdenie majetkových pomerov k žiadosti o príspevok na bývanie, k žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov a iné tlačivá.

Potrebné doklady:
Občiansky preukaz
Vyplnená žiadosť 

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie, v prípade, že daňový subjekt má splnené všetky daňové povinnosti vyplývajúce z citovaných ustanovení (má podané priznanie k dani z nehnuteľnosti, uhradenú miestnu daň a miestny poplatok).

Poplatok:
bez poplatku

 späť


POTVRDENIE O DAŇOVÝCH NEDOPLATKOCH – DAŇOVÉ SVEDECTVO

Občan môže požiadať Obecný úrad o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Potrebné doklady:
Žiadosť 
Občiansky preukaz

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku

 späť


 

 

  


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka