Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Evidencia obyvateľstva,súpisné čísla

  1. ODHLÁSENIE POBYTU
  2. POTVRDENIE O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE
  3. PREHLÁSENIE POBYTU V RÁMCI OBCE
  4. PRIDELENIE / ZRUŠENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA
  5. PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT
  6. PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT
  7. VYDÁVANIE VOLIČSKÝCH A HLASOVACÍCH PREUKAZOV
  8. ZRUŠENIE ZÁZNAMU O TRVALOM POBYTE – NA NÁVRH

ODHLÁSENIE POBYTU

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady:
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )

Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

 


POTVRDENIE O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,00 € / osoba
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

  späť


PREHLÁSENIE POBYTU V RÁMCI OBCE

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci Obce Dolný Pial.

Potrebné doklady:

Vlastník domu (bytu):
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
List vlastníctva (vydaný príslušným katastrálnym úradom, nemusí byť použiteľný na právne úkony )

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Oznámenie o uzavretí manželstva
U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca domu (bytu):
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Vlastníci s listom vlastníctva ( vydaný príslušným katastrálnym úradom, nemusí byť použiteľný na právne úkony ).

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.


Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

  späť


PRIDELENIE / ZRUŠENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Obecný úrad.

Spolu s rozhodnutím o určení súpisného čísla vydáva OcÚ aj tabuľku so súpisným číslom. Tabuľku s orientačným číslom vydá OcÚ po prijatí objednávky za poplatok.

Potrebné doklady:
Žiadosť o určenie / zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo) / (tlačivo)
Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
Geometrický plán

Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
bez poplatku

  späť


PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov)

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:

Vlastník domu (bytu):
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
List vlastníctva ( vydaný príslušným katastrálnym úradom, nemusí byť použiteľný na právne úkony)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Oznámenie o uzavretí manželstva
U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca domu (bytu):
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Nájomná zmluva

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Vlastníci s listom vlastníctva (vydaný príslušným katastrálnym úradom, nemusí byť použiteľný na právne úkony).

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

späť 


PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady:

Vlastník domu (bytu):
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
List vlastníctva ( vydaný príslušným katastrálnym úradom, nemusí byť použiteľný na právne úkony)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Oznámenie o uzavretí manželstva
U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca domu (bytu):
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Vlastníci s listom vlastníctva ( vydaný príslušným katastrálnym úradom, nemusí byť použiteľný na právne úkony).

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží úradne overené súhlasy všetkých vlastníkov.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

           Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

  späť


VYDÁVANIE VOLIČSKÝCH A HLASOVACÍCH PREUKAZOV

Voličský / hlasovací preukaz vystaví Obecný úrad na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb / referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu.
S voličským / hlasovacím preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady:

Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Občan v zastúpení predloží splnomocnenie

Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku

  späť


ZRUŠENIE ZÁZNAMU O TRVALOM POBYTE – NA NÁVRH

Návrh môže podať

 občan ktorý je oprávnený užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti voči občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo,

Občan podávajúci návrh na zrušenie trvalého pobytu predloží:

 list vlastníctva k stavbe určenej na bývanie, ku ktorej sa viaže trvalý pobyt (nie starší ako 3 mesiace),
 návrh na zrušenie trvalého pobytu (tlačivo).


Ohlasovňa na základe návrhu

 overí či osoba ktorej sa navrhuje zrušiť trvalý pobyt
• nie je manželom, nezaopatreným dieťaťom vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
• nemá právo doživotného užívania viažuceho sa k domu ak je takéto vecné bremeno uvedené v liste vlastníctva.

 zruší trvalý pobyt občanovi uvedenému v návrhu, ak nie je osobou uvedenou v predchádzajúcom odstavci, miestom jeho trvalého pobytu sa stáva obec; túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní, s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu narodenia.


Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: magdalena.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Za zrušenie záznamu o trvalom pobyte 3,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

späť

 


 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka