Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Informácie o aktuálnych výzvach

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA  O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec Dolný Pial
IČO:  00306916
Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
Telefón: +421 366386300
Fax: +421 366386229
Email: obecdolnypial@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL):  http://www.dolnypial.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:  Zberný dvor Dolný Pial
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 12921-WYP, číslo VVO 138/2013 z 17.07.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 06.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 06.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

 


 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA  O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Dolný Pial
IČO:  00306916
Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ing. Adriana Ondríková, Partizánska 138/131, 965 01 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
Mobil: +421 907529325
Telefón: +421 366386300
Fax: +421 366386229
Email: aondrikova@gmail.com; obecdolnypial@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL):  http://www.dolnypial.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:  Technológia pre projekt Zberný dvor Dolný Pial
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 13038-WYT, číslo VVO 139/2013 z 18.07.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 06.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 06.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

 


 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA  O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Dolný Pial
IČO:  00306916
Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ing. Adriana Ondríková, Partizánska 138/131, 965 01 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
Mobil: +421 907529325
Telefón: +421 366386300
Fax: +421 366386229
Email: aondrikova@gmail.com; obecdolnypial@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL):  http://www.dolnypial.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:  Technológia pre projekt Zberný dvor Dolný Pial
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 13038-WYT, číslo VVO 139/2013 z 18.07.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 15.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 09.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

 


 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA  O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec Dolný Pial

IČO:  00306916
Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
Telefón: +421 366386300
Fax: +421 366386229
Email: obecdolnypial@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL):  http://www.dolnypial.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:  Zberný dvor pre separovaný odpad
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 12921-WYP, číslo VVO 138/2013 z 17.07.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 03.09.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 02.09.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov: Obec Dolný Pial
Sídlo: Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial
V zastúpení: Bc. Róbert Potocký, starosta obce   
IČO: 00306916
DIČ: 2021218639
Elektronická pošta: obecdolnypial@dolnypial.sk
Internetová adresa: www.dolnypial.sk
Kontaktné miesto:
Obecný úrad Dolný Pial, Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial
Kontaktná osoba:  Bc. Robert Potocký
Telefón: 0910 904 384
Email: starosta@dolnypial.sk


2. Predmet zákazky:     zákazka na stavebné práce

3. Názov predmetu zákazky: 
Oprava miestnych komunikácií
v pôsobnosti Obce Dolný Pial
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:    Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky

5. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je oprava výtlkov a miest so sieťovým rozpadom miestnych komunikácií v Obci Dolný Pial
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  Na celý predmet obstarávania v zmysle výzvy
    je 3 173,87  € bez DPH
7. Miesto dodania predmetu zákazky:
miestne komunikácie v katastry obce Dolný Pial

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet    
45233142-6  Práce na oprave ciest

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
do 31.10.2013 na základe objednávky

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu vo forme bežného transferu z účtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

11. Podmienky účasti  a spracovanie ponuky:
11.1 Záujemca predloží:
-  § 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený poskytovať službu - dokladom o oprávnení podnikať  – doklad môže byť predložený aj ako neoverená kópia alebo aktuálny výpis z internetu.
11.2  Celá ponuka ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom   jazyku.
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať :
- Uchádzač uvedie m2 opravených výtlkov v priemernej hrúbke 5 cm za určenú cenu vrátane DPH.                                           Žiadame uviesť, či uchádzač je alebo nie je platcom DPH.                                                 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa bodu 11.1  tejto výzvy.     
Vonkajší obal musí byť označený heslom súťaže „Oprava miestnychkomunikácií”,                               
                                                                               „Súťaž neotvárať".                                                                                  
12. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk      –    dátum:  4.10.2013  čas:  11:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť (osobne alebo poštou):
ako adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1, podateľňa. Osobné odovzdanie je možné v pracovných dňoch od 7.30-12.00 a 13.00-16.00 h.   

13. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk:  4.10.2013 čas: 11:15 hod.
Miesto otvárania ponúk:   ako adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

14. Kritériá na hodnotenie ponúk : počet m2 opravených výtlkov v priemernej hrúbke 5 cm
za cenu    3 808,65 EUR s DPH

15. Lehota viazanosti ponúk: 8.10.2013

16. Ďalšie informácie :
Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na víťazný objem prác. Záujemcovia sú povinní zúčastniť sa obhliadky miesta realizácie. Záujemca si dohodne obhliadku so starostom obce uvedenom v bode č. 1 v termíne od 26.9.2013 do 30.9.2013 v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod. počas pracovných dní.

17. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?
neprichádza do úvahy

18. Použitie elektronickej aukcie : Nepoužije sa.
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Bc. Robert Potocký, štatutár obce

V Dolnom Piale dňa 24.9.2013                                                           Bc. Robert Potocký
                                                                                                                      Starosta obce
 


 

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

webygroup
ÚvodÚvodná stránka