Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Informácie o aktuálnych výzvach

Hasičská zbrojnica výzva na predkladanie ponúk

OBEC DOLNÝ PIAL V Ý Z V A  NA P R E D L O Ž E N I E  P O N U K Y
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)
MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI DOLNÝ PIAL
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec DOLNÝ PIAL
Sídlo: Obecný úrad č. 34 935 37 Dolný Pial
Štatutárny zástupca: Bc.Róbert Potocký – starosta obce
IČO: 00 306 916
DIČ: 2021218639 Tel.: +421 36 6386300 Fax: +421 36 63386300
E-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
Internetová stránka: www.dolnypial.sk
Bankové spojenie: PRIMA banka , a.s.
IBAN: SK92 5600 0000 0022 8734 6023
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Dolný Pial
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: podateľňa Obecného úradu Dolný Pial
4. Predmet obstarávania:
MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI DOLNÝ PIAL
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo ( vzor zmluvy v prílohe – predloží len víťazný uchádzač)
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
- rekonštrukcia stretchy vrátane tepelnej izolácie
- klampiarske práce
- výmena okien a dverí
- dodávka a montáž skladacioeho vráta
- elektroinštalačné práce
podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie v prílohe!
7. CPV: 45210000-2
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 32 134,58 € bez DPH
9. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Dolný Pial, okres Levice, Nitrianský kraj
10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 4 mesiace od odovzdania a prevzatia staveniska
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: tvoria prílohu nasledovne
a) výkaz výmer
b) projektová dokumentácia
c) vzor zmluvy o dielo
12. Financovanie predmetu zákazky:
Z dotácie Ministerstva vnútra SR a z vlastných zdrojov obce.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou minimálne 30 dní po vystavení faktúry.
13. Lehota na predloženie ponuky: 5.2.2019 do 9:00 hod
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou , osobne alebo e-mailom
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena
Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe v jednom originálnom vyhotovení.
Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť predložené v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača:
vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 2 týchto
súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží
tento formulár každý jej člen;
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v Prílohe 3 týchto súťažných podkladov,
c. Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb
napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra . Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO.
d. Vyplnený výkaz výmer verejného obstarávateľa / rozpočet uchádzača/
e. Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy 4, že uchádzač súhlasí so zmluvnými
podmienkami súťaže. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, čestné vyhlásenie
musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej
veci za člena skupiny.
f . Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – príloha č.1
17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Silvia Matušková –kontaktná osoba na verejné obstarávanie. Tel.: 0903774621,
mail: matuskovas@centrum.sk
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho inak neprijateľné.
Dolný Pial, dńa 25.1.2019
                                                                                  Bc. Róbert Potocký
                                                                                     starosta obce


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka