Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Komisie Obecného zastupiteľstva

 

Komisie OcZ môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov (občanov).

 

1. Finančná, správy obecného majetku a územného plánovania

Predseda: Silvester Šelinger
Tajomník:  Alena Bočkayová
Členovia: Ján Ciling

                 Mgr. Marcela Lukácsová

                 Ing. Daniela Lehocká


- vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť
v budúcnosti efektívne fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu
- vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce
- navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod.)
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu Obce Dolný Pial, posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jeJ rozvoj
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu Obce Dolný Pial vrátane obecných organizácií (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok
- prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
- prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu hospodárskeho výsledku
- prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov
(rezervný fond a ostatné peňažné fondy obce)
- prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám Obcou Dolný Pial a zriadeniu záložného práva k majetku obce
- prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov obce
- prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce
- prerokováva prijatie darov
- prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce
- prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce vyjadruje sa k vkladu majetku obce do spoločností, kontroluje jeho využívanie a navrhuje opatrenia
- kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN
v pôsobnosti komisie
- vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným materiálom majúcim dopad na rozpočet obce
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ
- prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko

- zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií obce
- prerokováva parametre investičných akcií a podmienky pre zadanie jednotlivých
investičných akcií v štádiu projektovej prípravy
- pripravuje podklady pre verejné obstarávanie v danej oblasti
- je garantom pri príprave strategických materiálov obce týkajúcich sa smerovania a rozvoja obce

 


 

2. Verejného poriadku a pre životné prostredie a stavebný poriadok

Predseda: Ing. Daniela Lehocká
Tajomník:  Magdaléna Trgiňová
Členovia: 
Mgr. Ivan Mészáros

                  Dušan Trgiňa

                  Ján Valentko

- vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia, odpadov, vôd, vodohospodárstva, ochrany zvierat, pôdohospodárstva, stavebného poriadku a cestného hospodárstva vyplývajúcim pre obec z príslušných právnych predpisov, VZN a uzatvorených zmlúv
- prerokováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
- prerokováva koncepčné materiály predkladané do OcZ týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
- spolupracuje pri tvorbe rozpočtu obce, jeho zmeny, prerokováva ich návrh a zaujíma k nim svoje stanovisko s dôrazom na investičné akcie s dopadom na životné prostredie
- prerokováva a odporúča riešenie zmien v dopravnom značení
- vykonáva kontrolu stavu, budovania a údržby miestnych komunikácií
- vykonáva kontrolu stavu, budovania a údržby obecnej zelene
- prerokováva a odporúča spôsob riešenia pri nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
- prerokováva a odporúča spôsob riešenia triedeného zberu odpadu na území obce
- spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom
príslušnými zákonmi
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ

 


 

3. Školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálno-zdravotná

Predseda: Mgr. Ivan Mészáros
Tajomník: Iveta Hudecová
Členovia: Mgr. Tímea Hudecová

                 Ing. Daniela Lehocká

                 Mgr. Marcela Lukácsová

                 Ing. Jana Šelingerová

- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a čerpaniu vo
svojej oblasti a zaujíma k nim svoje stanovisko
- kontroluje plnenie rozpočtu obce za danú oblasť
- prerokováva návrhy koncepcie rozvoja školstva na území obce a zaujíma k nej svoje stanovisko
- zaoberá sa perspektívou a koncepciou rozvoja športu a práce s mládežou
- prerokováva a vyjadruje sa k zrušovaniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení do
siete
- vyjadruje sa k udeľovaniu právnej subjektivity škôl a školských zariadení
- vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenia pridelených krajským školským úradom
- vyjadruje sa k správe o výsledkoch hospodárenia školy a školských zariadení –rozbory
- vyjadruje sa ku koncepcii investičného rozvoja školy a školských zariadení
- vyjadruje sa k uzatvoreniu zmluvy o spoločnom školskom obvode so susednými obcami, ktoré nemajú zriadenú základnú školu
- vyjadruje sa k pedagogicko-organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu výchovno-
vzdelávacieho procesu školy a školských zariadení
- vyjadruje sa k práci s mládežou v zmysle „Koncepcie práce s mládežou“
- vyjadruje sa k návrhu na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami a poprípade deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom
- prerokováva kritériá poskytovania príspevkov a zaujíma k nim svoje stanoviská
- prerokováva projekty o nenávratný finančný príspevok v oblasti športu a zaujíma
k nim svoje stanovisko
- prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu športovísk na území Obce Dolný Pial
- prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti
a zaujíma k nim svoje stanovisko
- spolupracuje a komunikuje s kultúrnymi inštitúciami a obecnými organizáciami
- prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu kultúrneho zariadenia a hnuteľného majetku
- prerokováva, odporúča a vyhodnocuje kultúrne podujatia organizované obcou
- prerokováva vyhodnotenie a zápisy kronikára do kroniky obce
- prerokováva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja na území obce a zaujíma k ním
svoje stanovisko
- prerokováva získavanie mimorozpočtových zdrojov na financovanie sociálnych služieb
- prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej oblasti činnosti a zaujíma k nim svoje stanovisko
- spolupracuje s neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami pri utváraní zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce a pri zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti
- spolupracuje pri vytváraní podmienok pre rozvoj bývania
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ


 

4. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Marcela Lukácsová
Členovia: Mgr. Tímea Hudecová

                     Ing. Daniela Lehocká

- plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ústavný zákon).

 

 


 

 

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka