Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Matrika

  1. POTVRDENIE O PRIJATÍ PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA
  2. SPRACOVANIE ZMIEN V OSOBNÝCH ÚDAJOCH OBČANOV
  3. URČENIE OTCOVSTVA PRED ALEBO PO NARODENÍ DIEŤAŤA
  4. UZATVÁRANIE MANŽELSTIEV OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY A CUDZINCOV
  5. UZATVORENIE MANŽELSTVA
  6. VEDENIE OSOBITNEJ MATRIKY
  7. VYSTAVENIE DRUHOPISU RODNÉHO / SOBÁŠNEHO / ÚMRTNÉHO LISTU
  8. ZÁPIS NARODENIA DO MATRIKY
  9. ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY

POTVRDENIE O PRIJATÍ PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (pozn.webmaster:tlačivo)
Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
Sobášny list
Občiansky preukaz

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
1 mesiac

Poplatok:
Bez poplatku

                                                                                                                     späť


SPRACOVANIE ZMIEN V OSOBNÝCH ÚDAJOCH OBČANOV

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady:
Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
Právoplatné súdne rozhodnutie
Zmena alebo oprava rodného čísla

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
1 mesiac

Poplatok:
Návrat k predchádzajúcemu priezvisku bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom, podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ.

 späť


URČENIE OTCOVSTVA PRED ALEBO PO NARODENÍ DIEŤAŤA

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady:
Občiansky preukaz matky a otca
Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku

 späť


UZATVÁRANIE MANŽELSTIEV OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY A CUDZINCOV
 

1. Uzatváranie manželstiev občanov Slovenskej republiky s cudzincami alebo osobami bez štátnej príslušnosti v Slovenskej republike sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky (§ 20 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom).

2.. K oznámeniu o uzavretie manželstva predloží cudzinec matričnému úradu:
- rodný list
- doklad o štátnom občianstve
- úmrtný list zomretého manžela (v prípadoch ovdovených) alebo súdne rozhodnutie o prehlásení manžela za mŕtveho, opatrené doložkou o právoplatnosti,
- rozhodnutie o rozvode manželstva opatrene doložkou právoplatnosti (v prípadoch rozvedených žiadateľov),
- potvrdenie o bydlisku a rodinnom stave a osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva, v ktorom príslušné úrady cudzieho štátu okrem údajov o cudzincovi (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) uvedú, že je spôsobilý podľa zákona jeho domovského štátu uzavrieť manželstvo (platí 6 mesiacov od vyhotovenia) .

3. Náležitosti cudzozemských dokladov sú uvedené v článku 3 tejto smernice.

4. Manželstvo občana Slovenskej republiky uzavreté na zastupiteľskom úrade cudzieho štátu v Slovenskej republike je neplatné (§ 5 zákona číslo 94/1963 Zb. v znení zákona číslo 132/1982 Zb. o rodine).


Poučenie pre snúbencov:
l Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom
2. Oznámenie sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.
K žiadosti treba pripojiť tieto doklady : *)
A. SLOBODNÍ:
a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz (knižku).
B. OVDOVELÍ
a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.
C. ROZVEDENÍ
a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b) právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené).
Maloleté osoby (od 16 do 18 rOKOV) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviska. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú detí, ktorých otec alebo matka sú známi : priezvisko dieťaťa (deti) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.
D. CUDZINCI PREDLOŽIA :
a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C) a okrem toho ešte :
b) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstve s príslušnými overeniami
c) ak majú doklady pod bodom A, 3, C. D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad
súdneho tlmočníka
d) vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím
manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 z. 2.}.

*) Pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi

Výňatok zo zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách
Interpretácia § 27 a § 28 Postup pred uzavretím manželstva

späť


UZATVORENIE MANŽELSTVA

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Dolnom Piale sa sobáše konajú v sobotu v sobášnej sieni Obecného úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo administrátorovi príslušného farského úradu.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:
Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
Rodný list obidvoch snúbencov
Občianske preukazy obidvoch snúbencov
Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
rodný list
doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
doklad o štátnom občianstve
doklad o pobyte
potvrdenie o osobnom stave
úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.
Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ.

 späť


VEDENIE OSOBITNEJ MATRIKY

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:
narodenie dieťaťa v cudzine 
uzatvorenie manželstva v cudzine 
úmrtie občana v cudzine 

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE:

Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.

Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.

Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Potrebné doklady:
Rodný list
Sobášny list
Úmrtný list

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:

do 3 mesiacov

Poplatok:
bez poplatku

 späť


VYSTAVENIE DRUHOPISU RODNÉHO / SOBÁŠNEHO / ÚMRTNÉHO LISTU

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady:
Občiansky preukaz

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ.

 späť


ZÁPIS NARODENIA DO MATRIKY

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:
Dieťa narodené v platnom manželstve:
 občiansky preukaz rodičov
 sobášny list
Dieťa narodené slobodnej matke:
 občiansky preukaz
Dieťa narodené rozvedenej matke:
 právoplatný rozsudok o rozvode
 občiansky preukaz
Dieťa narodené vdove:
 úmrtný list zosnulého manžela
 občiansky preukaz

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku

 späť


ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:
List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
Občiansky preukaz zomrelého

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku

späť


 

 

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka