PODANIE ŽIADOSTI O VÝPIS, ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV

 ŽIADOSTI  O VYDANIE LISTU VLATNÍCTVA, ŽIADOSTI O VÝPIS 

    Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov, žiadosť o vydanie listu vlastníctva a žiadosť o výpis z obchodného registra  je možné podať priamo na Obecnom úrade v Dolnom Piale na integrovanom obslužnom mieste občana /IOMO/ . Zamestnanec obce overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu.  Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka.

Potrebné doklady:
Občiansky preukaz, alebo pas
Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo Vám poskytne OcÚ)
Žiadosť o odpis z registra trestov (tlačivo Vám poskytne OcÚ)

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 15 dní

Poplatok:

3,90 € za výpis z registra trestov

7,90 € za list vlastníctva

3,90 € za výpis z obchodného registra