VYDANIE OSVEDČENIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Začatie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ ohlási na Obecnom úrade v Dolnom Piale, kde sa mu vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Potrebné doklady:
Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka
Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva / nájomná zmluva)
Doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje

Vybavuje:
Obecný úrad - Obchod, služby

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €.
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.
Poplatok sa platí v hotovosti, v pokladni OcÚ.