Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Predaj,zámena a prenájom obecného majetku

  1. ŽIADOSŤ O NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – NEBYTOVÉ PRIESTORY
  2. ŽIADOSŤ O NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – POZEMOK
  3. ŽIADOSŤ O ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKOV, STAVIEB
  4. ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K VYDANIU OSVEDČENIA PODĽA § 63 zák. 323/92 Zb. - vydržanie
  5. ŽIADOSŤ O ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

 


ŽIADOSŤ O NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – NEBYTOVÉ PRIESTORY

Prílohy:
- fotokópiu živnostenského listu alebo výpis z Obchodného registra, prípadne iný doklad potvrdzujúci, že sa jedná o právnickú osobu
- IČO, DIČ alebo IČ DPH
- bankové spojenie, číslo účtu
- telefonický kontakt

Poznámka:
- prenájom nebytových priestorov schvaľuje obecné zastupiteľstvo
- základom pre dojednávanie ceny nájomného sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom Obce Dolný Pial

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: Záujemca bude informovaný písomne

 späť


ŽIADOSŤ O NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – POZEMOK

Prílohy: fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záberu prenajatej plochy
v prípade, že na danú parcelu nie je v registri C KN založený list vlastníctva je potrebné predložiť grafickú identifikáciu na pozemky


Poznámka:
- žiadosť o nájom je potrebné posúdiť z územného hľadiska
- nájom pozemku schvaľuje obecné zastupiteľstvo
- nájom pozemkov za účelom výstavby inžinierskych sietí nepodlieha schváleniu v obecnom zastupiteľstve.
- základom pre dojednávanie ceny nájomného sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom Obce Dolný Pial

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: Záujemca bude informovaný písomne

späť


ŽIADOSŤ O ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKOV, STAVIEB

Prílohy:
- fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia
- geometrický plán (pokyn vyhotoviť geometrický plán sa dáva až po predbežnom doporučení odpredaja)
- čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9 odst.4 písm. a) až g)zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ( to neplatí, ak je predmetom kúpy byt alebo pozemok podľa osobitného predpisu, pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa a podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo)
- znalecký posudok na zistenie trhovej ceny nehnuteľností (pri pozemkoch len vtedy, ak o tom rozhodne OcZ)


Poznámka:
žiadosť o kúpu nehnuteľností je potrebné posúdiť z územného hľadiska
odpredaj nehnuteľností podlieha schváleniu v obecným zastupiteľstvom
základom pre dojednávanie ceny sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom Obce Dolný Pial

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: Záujemca bude informovaný písomne

späť


ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K VYDANIU OSVEDČENIA PODĽA § 63 zák. 323/92 Zb. - vydržanie

Prílohy:
- fotokópia snímky z katastrálnej mapy
- geometrický plán
- fotokópia listu vlastníctva

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
starosta@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

späť


ŽIADOSŤ O ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA


Prílohy:
fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia
geometrický plán (pokyn vyhotoviť geometrický plán sa dáva až po predbežnom doporučení zriadenia vecného bremena)

Poznámka:
- žiadosť o zriadenie vecného bremena je potrebné posúdiť z územného hľadiska
- zriadenie vecného bremena podlieha schváleniu v obecnom zastupiteľstve
- výška náhrady za zriadenie vecného bremena sa dojednáva individuálne v primeranej náhrade podľa účelu, minimálne však 166 € jednorázovo

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
starosta@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 

späť 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka