Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Územné a stavebné konanie

 

 1. KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
 2. ODSTRÁNENIE STAVBY
 3. OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
 4. OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV
 5. OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC
 6. POVOLENIE INFORMAČNÝCH, REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH ZARIADENÍ
 7. POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV
 8. POVOLENIE ZMENY UŽÍVANIA STAVBY
 9. STAVEBNÉ KONANIE /povolenie stavby/
 10. ÚZEMNÉ KONANIE
 11. ŽIADOSŤ O POVOLENIE STAVBY STUDNE
 12. ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM
 13. ZMENA TERMÍNU DOKONČENIA STAVBY

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.
Kolaudačné konanie začína na žiadosť stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník; prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) ak je v čase začatia konania známy; obec (ak nie je stavebným úradom); dotknuté orgány štátnej správy.

Potrebné doklady:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky
Stavebné povolenie
Dokumentácia stavby
Doklad o vytýčení stavby
Geometrický plán
Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
Zoznam známych účastníkov stavebného konania
Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
Ďalšie predpísané doklady

            žiadosť sa podáva na

            Stavebný úrad Obec Dolný Pial

            Hlavná 34

            935 37 Dolný Pial

            spracováva

            Spoločný Obecný úrad Levice

            Sv. Michala

             Levice

Správny poplatok:

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ

 späť


ODSTRÁNENIE STAVBY

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 
Kópia katastrálnej mapy
Projektová dokumentácia + popis
Osvedčenie na predmetné práce
Fotodokumentácia stavby
List vlastníctva
Záväzné stanovisko obce

           žiadosť sa podáva na

Stavebný úrad Obec Dolný Pial

Hlavná 34
935 37 Dolný Pial

spracováva:
Spoločný Obecný úrad Levice

Sv. Michala
Levice


Doba vybavenia:
30-60 dní

Správny poplatok:

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ

 späť


OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Drobné stavby ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 , výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môžu stavať iba na základe ohlásenia Obci Dolný Pial. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete, bazény, atď.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po doručení písomného oznámenia Obecného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady:
Ohlásenie drobnej stavby
Doklad o vlastníctve
Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľnosti s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami a polohou stavieb na nich
Vyjadrenia vlastníkov susednej nehnuteľnosti
Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi

Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk
starosta@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania ohlásenia

Poplatok:
bez poplatku

 späť


OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

Stavebné úpravy ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia Obci Dolný Pial.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník vykonať až po doručení písomného oznámenia Obecného úradu, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady:
Ohlásenie stavebných úprav
Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
Zjednodušená projektová dokumentácia
Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo je umiestnená v pamiatkovej rezervácii.

 

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk
starosta@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania ohlásenia

Poplatok:
bez poplatku

 späť


OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Udržiavacie práce na stavbách, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa môžu vykonávať iba na základe stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia Obci Dolný Pial.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu udržiavacích prác určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník vykonať, až po doručení písomného oznámenia Obecného úradu, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady:
Ohlásenie udržiavacích prác
Technický popis
Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou

 

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk
starosta@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania ohlásenia

Poplatok:
bez poplatku

 späť


POVOLENIE INFORMAČNÝCH, REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH ZARIADENÍ

Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce, je nutné povolenie Obce Dolný Pial:
pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom
ak sa umiestňujú na miestnych komunikáciách a nie sú pevne spojené s pozemkom, ale iba voľne položené resp. fixované

Ide predovšetkým o zariadenia pre nalepovanie plagátov, informačné tabule, pamätné dosky, prípadne pútače, ktoré slúžia obchodným, spoločenským, kultúrnym a iným účelom, bez ohľadu na to, či informácia a reklama sa realizuje písaným textom, obrazom, príp. svetelným zdrojom. Pokiaľ však ide o informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestranstiev, tieto povolenie stavebného úradu nevyžadujú.

Podať žiadosť o povolenie zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.
Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

Potrebné doklady:
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
Vyjadrenie organizácií k žiadosti o umiestnenie dočasných informačných, propagačných a reklamných zariadení na území Obce Dolný Pial
Dokumentácia zariadenia v dvoch vyhotoveniach, obsahuje najmä:
situáciu osadenia
technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt
Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva)
Doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy
Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk
starosta@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok:
49,50 € / za každé jednotlivé zariadenie, platí sa poštovou poukážkou, alebo v hotovosti v pokladni OcÚ.
Od poplatku je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 späťPOVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV

Obsah podania: Žiadosť o povolenie terénnych úprav obsahuje 

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa,
b) druh, účel, miesto a predpokladaný čas trvania terénnych úprav,
c) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
d) časový priebeh vykonávania terénnych úprav,
e) údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy,
f) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

Prílohy:
a) doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy,
b) projektová dokumentácia terénnych úprav v dvoch vyhotoveniach, (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, /§ 13 odst. (2) Vyhlášky č. 453/2000 Z. z./
Rozsah projektu podľa § 13 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
c) doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
d) územné rozhodnutie,

 

žiadosť sa podáva na
Stavebný úrad Obec Dolný Pial

Hlavná 34
935 37 Dolný Pial

spracováva
Spoločný Obecný úrad Levice

Sv. Michala
Levice

Doba vybavenia:
30 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ

 späť


POVOLENIE ZMENY UŽÍVANIA STAVBY

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomného návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:
Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby 
Stavebné povolenie, Kolaudačné rozhodnutie
List vlastníctva
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
Kópia katastrálnej mapy
Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
Projektová dokumentácia

 

žiadosť sa podáva na
Stavebný úrad Obec Dolný Pial

Hlavná 34
935 37 Dolný Pial

spracováva
Spoločný Obecný úrad Levice

Sv. Michala
Levice


Doba vybavenia:
30-60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ

 späť


STAVEBNÉ KONANIE /povolenie stavby/

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady:
Žiadosť o stavebné povolenie 
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Zoznam známych účastníkov stavebného konania
List vlastníctva
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
Kópia katastrálnej mapy
Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
Projektová dokumentácia

 

žiadosť sa podáva na
Stavebný úrad Obec Dolný Pial

Hlavná 34
935 37 Dolný Pial

spracováva
Spoločný Obecný úrad Levice

Sv. Michala
Levice


Doba vybavenia:
30-60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ

 späť


ÚZEMNÉ KONANIE

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konania, a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z.z.).
Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
List vlastníctva
Kópia katastrálnej mapy
Zoznam známych účastníkov územného konania
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
Dokumentácia pre územné rozhodnutie

 

žiadosť sa podáva na
Stavebný úrad Obec Dolný Pial

Hlavná 34
935 37 Dolný Pial

spracováva
Spoločný Obecný úrad Levice

Sv. Michala
Levice


Doba vybavenia:
30-60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ

 späť


ŽIADOSŤ O POVOLENIE STAVBY STUDNE

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studne 

Prílohy:
a/ - LV;
b/ - kópia z katastrálnej mapy;
c/ - projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou;
d/ - právoplatné územné rozhodnutie / súhlas miestne príslušného stavebný úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia;
e/ - vyjadrenia o podzemných vedeniach;
f/ - stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
starosta@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poplatok: 33.- eur splatný pri vydaní povolenia v pokladni OcÚ.


 

Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe 

Prílohy:
a/ - Projektová dokumentácia
b/ - Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapy

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
starosta@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 späť


ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Potrebné doklady:
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebné povolenie
List vlastníctva
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
Kópia katastrálnej mapy
Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
Projektová dokumentácia

 

žiadosť sa podáva na
Stavebný úrad Obec Dolný Pial

Hlavná 34
935 37 Dolný Pial

spracováva
Spoločný Obecný úrad Levice

Sv. Michala
Levice


Doba vybavenia:
30-60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ

 späť


ZMENA TERMÍNU DOKONČENIA STAVBY

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vystaví stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Potrebné doklady:
Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby 
Stavebné povolenie

 

žiadosť sa podáva na
Stavebný úrad Obec Dolný Pial

Hlavná 34
935 37 Dolný Pial

spracováva
Spoločný Obecný úrad Levice

Sv. Michala
Levice


Doba vybavenia:
30-60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ

 späť


 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka