Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dolný PialHľadať
 
 

Životné prostredie

 

  1. ŽIADOSŤ O POVOLENIE VÝRUBU DREVINY
  2. ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE ODVOZU A ZNEŠKODNENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU
  3. ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
  4. OSTATNÉ PODNETY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - VČELY
  5. OSTATNÉ PODNETY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - POZEMKY

Žiadosť o povolenie výrubu dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 

Prílohy:
a/ - kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
b/ - list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina rastie - originál nie starší ako 3 mesiace

Poplatok:
6.50 eura - Fyzické osoby (splatný pri podaní žiadosti)
66.- eur - Právnické osoby (splatný pri podaní žiadosti)

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
Doklady podľa písmena a/ a b/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie

Podrobnosti: VZN č.1 / 2007 o ochrane drevín

 späť


ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE ODVOZU A ZNEŠKODNENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Podanie žiadosti o zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu len spolu s ohlásením poplatku za komunálny odpad 

Podanie žiadosti o odhlásení zabezpečenia odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu len spolu s odhlásením poplatku za komunálny odpad 

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 späť


Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia 

Prílohy:
a/ - Projektová dokumentácia (Vykurovanie, alebo plynoinštalácia)
b/ - Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapy

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia


Ohlásenie údajov prevádzkovateľa zdroja znečistenia ovzdušia

Ohlásenie údajov prevádzkovateľa zdroja znečistenia ovzdušia

Podrobnosti: VZN č.1 / 2009 o znečisťovaní ovzdušia na území obce

 späť


OSTATNÉ PODNETY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

VČELY

Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev 

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

 späť

POZEMKY

Zmena druhu pozemku – žiadosť o stanovisko 

Prílohy:
- geometrický plán
- výpis z katastra nehnuteľností

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
starosta@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia


Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene 

Prílohy:
- kópia stavebného povolenia
- pôdorysná situácia v mierke 1:500 so zakreslenou navrhovanou trasou
splnomocnenie v prípade zastupovania investora

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia


Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.

Miestny poplatok:
podľa VZN č. 4 /2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ

 späť


 


 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka