OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.
Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva na obecnom úrade. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo pasom.

Obec nevykonáva osvedčovanie,
ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
ak ide o zmenky.

Potrebné doklady:
Občiansky preukaz, alebo pas
Originál listiny a jej čitateľná čiernobiela kópia. Na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu za úhradu.
Čestné vyhlásenie (tlačivo)

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
za osvedčenie 1 podpisu 2,00 €
za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €, v českom jazyku 3,00 €
za 1 kópiu formátu A4, jednostranná tlač 0,10 €
za 1 kópiu formátu A4, obojstranná tlač 0,20 €

poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ