História

Stručná história obce

Prvá písomná zmienka o obci Dolný Pial

 

Najstarší dnes známy písomný doklad o našej obci pochádza z roku 1251 a z odbornej literatúry o ňom vieme, že sa zachoval v odpise z roku 1271 v podobe záznamu v regnikolárnej zápisnici vierohodného miesta Vesprímskej kapituly (kapitoly a kláštory u nás vykonávali až do 18. storočia funkciu akoby verejných notárov, vydávali obyvateľom verejné odpisy prinesených listín, potvrdzovali súkromné zmluvy o zmene vlastníctva a pod.)
Vďaka tomu sú dnes ich archívy hlavným zdrojom informácií ku stredovekým dejinám. Daný dokument sa vzťahuje na akúsi majetkovoprávnu dohodu o držbe či deľbe obce Pial medzi vtedajšími majiteľmi – zemepánmi obce Štefanom, Vojtechom a Mikulášom, synmi Balara z Pialu. Text latinského originálu obsahuje záznam : ..... Stephanus et frater eius Albertus, filii Balar de Peel ... pro fratre suo Nicolao ... villam Peel. Zo záznamu sa dá ešte vydedukovať, že otec spomínaných synov bol asi prvým vlastníkom tejto zeme PEEL, ktorú asi dostal od niektorého kráľa zo začiatku 13. storočia z pozemkov kráľovského hradu Tekov za vernú vojenskú službu v jeho posádke. Iste bola zem už dávno osídlená a obrábaná tunajším slovanským obyvateľstvom.
Podľa ďalších stredovekých listín bol vlastníkom Pialu stále zemiansky rod Pialských či Péliovcov až do 15. storočia. V roku 1601 mala obec kúriu, majer a 36 domov, v roku 1715 vysadené vinice, v roku 1720 krajčíra, tkáča, pivovar a tehelňu. V roku 1828 179 domov a 808 obyvateľov. Neskôr obec vlastnili Bercsényiovci a napokon Hunyadiovci. Tí v polovici 19. st. v obci zaviedli chov koní a gróf František Hunyadi dal postaviť kaštieľ v klasicistickom štýle, ktorého súčasťou bol park s dostihovou dráhou.