Bc. Róbert Potocký

Adresa: Dolný Pial, Družstevná 14

Tel: 036/6386300

Mobil: 0910904384

E-mail: starosta@dolnypial.sk

Postavenie starostu

Postavenie starostu obce upravuje § 13 – 13 b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta obce najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady /ak je zriadená/ a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • uschováva vlajku obce a pečať obce
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva
  • môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu

 

Právomoci starostu podľa Štatútu obce (pozn.webmaster:link)