Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnom Piale                         

 

P r v á č a s ť

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Tento rokovací poriadok upravuje pravidlá rokovania Obecného zastupiteľstva v Dolnom Piale (ďalej len „OcZ“), najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len „VZN“) a uznesení OcZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy. 1)

 

D r u h á č a s ť

Článok 2
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva

OcZ vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s platnou právnou úpravou. 2)

 

T r e t i a č a s ť
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Článok 3
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Prvé zasadnutie OcZ zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

2. Zvolený starosta obce a zvolení poslanci OcZ skladajú na prvom zasadnutí sľub.
Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na prvom zasadnutí OcZ, skladá sľub na tom zasadnutí OcZ, ktorého sa zúčastní prvýkrát.

3. Starosta obce a poslanci OcZ potvrdzujú zloženie sľubu svojím podpisom pod jeho písomné znenie. Zložením sľubu sa ujímajú svojej funkcie.

 

 


1) § 12 ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2) najmä § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4. Po zložení sľubu novozvoleného starostu a poslancov OcZ sa novozvolený starosta ujíma vedenia zasadnutia, určí dvoch overovateľov zápisnice a uznesení.

5. OcZ na začiatku prvého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.

6. OcZ na svojom prvom zasadnutí zvolí zástupcu starostu, zriadi komisie obecného zastupiteľstva a ich zloženie, schváli zloženie a zvolí členov obecnej rady (ak je zriadená.

7. Zástupcu starostu, predsedov komisií OcZ a členov OcR /ak je zriadená/ zvolí OcZ hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

 

Článok 4
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutie a mimoriadne zasadnutie OcZ zvoláva starosta obce. Zasadnutie OcZ možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá. V takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OcZ.

2. Starosta zároveň určí miesto, deň a hodinu konania zasadnutia a navrhne jeho
program.

3. OcZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.

4. Mimoriadne zasadnutie OcZ sa uskutoční, ak o to písomne požiada aspoň 1/3 poslancov OcZ, a to do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.

5. Mimoriadne zasadnutie OcZ sa môže uskutočniť:
a/ na prerokovanie mimoriadne dôležitých záležitostí
b/ pri slávnostných príležitostiach

6. Návrh programu rokovania OcZ sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň tri dni pred zasadnutím OcZ a na internetovej stránke obce. Ak ide o mimoriadne zasadnutie aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

 

Článok 5
Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Ku každému bodu programu sa pripravujú materiály a odborné podklady.

2. Materiály a odborné podklady na zasadnutie OcZ pripravuje obecný úrad, hlavný kontrolór a obecné organizácie (ďalej len „spracovateľ“).

3. Každý materiál musí obsahovať najmä názov materiálu, predkladateľa, spracovateľa, stanovisko komisií obecného zastupiteľstva, obecnej rady (ak je zriadená), ak bol v týchto prerokovaný, odôvodnenie a návrh uznesenia, ktoré sa odporúča OcZ.

4. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými normami, VZN, uzneseniami OcZ a ďalšími normami obce.

5. Pozvánka a materiály na zasadnutie OcZ sa doručia poslancom najneskôr 7 dní pred uskutočnením zasadnutia elektronickou poštou. Poslanec môže požiadať, aby mu boli pozvánka a materiály zasielané v písomnej forme. V prípade, ak ide o mimoriadne zasadnutie OcZ nie je potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku.

6. V písomnej forme sa v súlade s platnou právnou úpravou 1) poslancom predkladá
vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

7. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré znemožnia zasielanie pozvánky a materiálov elektronickou poštou (napr. nefunkčnosť elektronickej pošty), budú pozvánka
a materiály zaslané dotknutým poslancom v písomnej forme, a to najneskôr 6 dní pred uskutočnením zasadnutia.
–––––––––––––––––
1) § 6 ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Článok 6
Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutia OcZ sú zásadne verejné.

2. Na zasadnutie OcZ sa osobitne pozývajú aj poslanci NR SR, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia vybraných štátnych orgánov a riaditelia obecných organizácií.

3. Zástupcovia hromadných informačných prostriedkov alebo iné osoby, ktoré sú na zasadnutí prítomné, sa môžu zdržiavať len na miestach pre nich vyhradených.

4. OcZ môže vyhlásiť rokovanie za neverejné ak predmetom zasadnutia sú informácie
alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

 

Článok 7
Vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutie OcZ vedie starosta obce, ktorý môže poveriť vedením počas jeho neprítomnosti zástupcu starostu, prípadne člena obecnej rady (ďalej len
„predsedajúci“).

2. Po začatí zasadnutia OcZ predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí. Určí overovateľov zápisnice a predloží návrh programu zasadnutia.

3. OcZ rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho poslancov.

4. Na prijatie uznesenia OcZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

5. Ak do jednej hodiny po oznámenom začiatku zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov OcZ, alebo ak OcZ počas zasadnutia prestane byť spôsobilé rokovať a uznášať sa, predsedajúci ukončí zasadnutie OcZ.

6. Starosta obce do 14 dní zvolá nové zasadnutie OcZ na prerokovanie celého, príp. zostávajúceho programu.

 

Článok 8
Program zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. OcZ na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení rozhodne hlasovaním.

2. OcZ môže na návrh starostu alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť.

 

Článok 9
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Pri prerokovávaní materiálov zaradených do programu ako prvý vystúpi predkladateľ.
Predkladať materiály na zasadnutí OcZ môže starosta, poslanec OcZ, hlavný kontrolór a riaditelia obecných organizácií.

2. O prerokovávanom materiáli po vystúpení predkladateľa predsedajúci otvorí diskusiu.

3. Do diskusie o prerokovávanom materiáli sa poslanci prihlasujú zdvihnutím ruky.

4. Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v takom poradí, v akom sa prihlásili.

5. Ak poslanec pri udelení slova nie je prítomný v rokovacej sále, stráca poradie a bude zaradený ako posledný prihlásený.

6. Predsedajúci môže počas diskusie udeliť slovo aj spracovateľovi materiálu, resp. jeho vedúcemu, ak je potrebné podať podrobnejšie vysvetlenie k prerokovávanému materiálu.

7. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, zástupca vlády, štátneho orgánu
alebo predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, predsedajúci mu udelí slovo.

8. Poslanec môže v diskusii vystúpiť alebo podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy iba raz.

9. Ak k prerokovávanej veci, pozmeňujúcemu alebo doplňujúcemu návrhu má poslanec faktickú poznámku, táto môže trvať maximálne 1 minútu.

10. Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť dovtedy, kým
OcZ nepristúpi k hlasovaniu o ňom.

11. Ak sa diskutujúci odchyľuje od prerokovávanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.

12. Pred prijatím rozhodnutia vo veci môže OcZ požiadať o odborné stanovisko pracovníka obecného úradu, hlavného kontrolóra, alebo predsedu komisie obecného zastupiteľstva.

13. Ak požiada o slovo hlavný kontrolór alebo pracovník obecného úradu, ktorí sa zúčastňujú zasadnutia OcZ s hlasom poradným, predsedajúci im musí udeliť slovo.

14. V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí OcZ riaditeľ právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, prípadne ďalší subjekt, napr. predseda petičného výboru, obyvateľ obce, riešiteľ ÚPD, rozhodne o tom OcZ hlasovaním.

15. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení, predsedajúci diskusiu ukončí. Návrh na ukončenie diskusie môže dať poslanec OcZ, ktorý v diskusii k danému bodu programu ešte nevystúpil. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.

 

Článok 10
Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

1. OcZ rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.

2. Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu udeliť slovo.

3. Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako o celku. V prípade, že nebude prijatý žiadny pozmeňujúci návrh, dá predsedajúci hlasovať o pôvodnom návrhu.

4. Hlasovanie je verejné alebo tajné. Tajne sa hlasuje v prípade, že sa na tom uznesie
OcZ.

5. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky.

6. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vydá poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie starosta obce. Na celý priebeh tajného hlasovania dozerajú všetci prítomní poslanci OcZ. Po ukončení hlasovania spoločne otvoria urnu, spočítajú hlasy a vyhotovia zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

7. V zápisnici sa uvedie počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta alebo za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi alebo návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet neplatných hlasov. Predsedajúci následne vyhlási výsledky tajného hlasovania.

9. Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia OcZ.

 

Článok 11
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Z každého zasadnutia OcZ sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia.

2. V zápisnici sa uvedie, kto viedol zasadnutie, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí poslanci ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí, mená overovateľov, program zasadnutia s doplnkami, diskusia k jednotlivým materiálom a aký bol výsledok hlasovania.

3. Nariadenia a uznesenia OcZ podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia OcZ.

4. Zápisnica zo zasadnutia sa vyhotovuje do 10 dní a podpisuje ju starosta a overovatelia.

5. Originál zápisnice je záznamom o zasadnutí OcZ a odovzdáva sa spolu s uzneseniami
na archivovanie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predkladaných materiálov, schválených uznesení, prezenčná listina o účasti poslancov na zasadnutí OcZ a výsledky hlasovania.

6. Z každého zasadnutia sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý sa uchováva na OcÚ 12 mesiacov od uskutočnenia zasadnutia. Po tejto lehote sa zvukové záznamy odovzdajú do archívu obce.


Článok 12
Interpelácie

1. Interpeláciou je otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov, VZN a interných noriem obce.

2. Poslanec môže interpelovať starostu a členov obecnej rady (ak bola zriadená) vo veciach, týkajúcich sa výkonu ich práce. Ďalej je poslanec oprávnený požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.

 

3. Interpelácie a požadované vysvetlenia sú pravidelnou súčasťou zasadnutí OcZ.


4. Poslanec môže predniesť interpeláciu ústne v rámci bodu programu zasadnutia určeného na interpelácie. Písomné znenie interpelácie poslanec doručí zapisovateľke.

5. Odpoveď na interpeláciu sa zasiela v rovnakej forme, v akej sa interpelujúcemu zasiela pozvánka a materiály na zasadnutie OcZ. Interpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie je povinný odpovedať do 30 dní od konania OcZ.

 

Š t v r t á č a s ť

Článok 13
Kontrola plnenia uznesení

1. Starosta rozpracováva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení OcZ.

2. Kontrolu plnenia uznesení zabezpečuje hlavný kontrolór obce a to na každom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložením správy o plnení uznesení OcZ.


Článok 14
Záverečné ustanovenia

1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnom Piale bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Piale dňa 27.10.2003 uznesením č.

2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnom Piale nadobúda účinnosť dňom schválenia.

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnom Piale zo dňa 27.6.2002

4. Všetky dodatky a zmeny Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Dolnom Piale schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Piale.

 

V Dolnom Piale, 27.10.2003

 


Bc. Robert Potocký v.r.
starosta obce                                                                                                   

späť


  

 

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Dolnom Piale

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Dolnom Piale (ďalej len „komisie“)
upravuje zloženie komisií, prípravu a priebeh rokovania komisií.

Článok 2
Komisie Obecného zastupiteľstva

1. Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OcZ“) ako svoje stále alebo dočasné orgány.

2. Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi OcZ. Plnia úlohy podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatútu Obce Dolný Pial a v rozsahu vymedzenia pôsobnosti komisií, schválenom OcZ.

3. OcZ môže úlohy jednotlivých komisií rozšíriť a to formou ukladajúceho uznesenia.

4. Komisie OcZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.

5. Komisie sú zložené z poslancov OcZ a ďalších osôb zvolených OcZ z radov občanov - odborníkov.

6. Z členov komisie z radov poslancov OcZ volí a odvoláva predsedu komisie.

7. Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov
OcZ.

8. Dočasné komisie môže OcZ zriadiť na splnenie konkrétnych a zásadných úloh. Ich konkrétne zloženie a úlohy vymedzí OcZ ad hoc na ten ktorý prípad alebo situáciu.

9. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a/ vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi obce,
k najdôležitejším otázkam života obce a pre obec dôležitým investičným zámerom
b/ vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obce a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisie informovať
c/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení OcZ a obecnej rady (ak je zriadená), dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej
dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažností, petície, prípadne pripomienky obyvateľov obce.

10. Komisie nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo OcZ. 1)

 

Článok 3
Predseda komisie

1. Na čele komisie je predseda. Stáva sa ním poslanec, ktorého volí a odvoláva OcZ.
Predseda komisie môže byť členom obecnej rady, ak bol do obecnej rady zvolený obecným zastupiteľstvom(ak bola OcR zriadená) .

2. Predseda komisie:
a/ riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a vedie ich
b/ zostavuje návrh plánu činnosti komisie
c/ pripravuje program zasadnutia komisie spoločne s garantom komisie
d/ organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OcZ
e/ podpisuje spoločne s garantom komisie zápisnicu zo zasadnutia komisie a jej uznesenia
f/ navrhuje odvolanie člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie, alebo ak sa po dobu dlhšiu ako 1/2 roka nezúčastňuje na činnosti komisie
g/ zastupuje komisiu navonok
h/ navrhuje odmeny členom komisie v súlade s Poriadkom odmeňovania Obce Dolný Pial

3. Predsedu komisie zastupuje v jeho neprítomnosti člen komisie z radov
poslancov rozsahu poverenia predsedom komisie.

 

Článok 4
Garant komisie

1. Garanta komisie určuje starosta obce zamestnancov obce po prerokovaní s predsedom komisie.

2. Garant nie je členom komisie.

3. Garant komisie najmä:
a/ vypracováva návrh plánu činnosti komisie a zostavuje program zasadnutia komisie
podľa pokynov predsedu komisie
b/ zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie (pozvánky, prezenčné listiny, miestnosť a pod.)
c/ zodpovedá za vyhotovenie zápisníc, uznesení a stanovísk komisie
d/ sleduje realizovanie komisiou prijatých uznesení, o čom informuje na zasadnutiach komisie jej členov
e/ zakladá všetky materiály a dokumentáciu z činnosti komisie

4. Garant má v komisii poradný hlas. Za prácu garanta komisie mu prislúcha odmena,
ktorej výšku stanovuje starosta obce.


1) §15 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Článok 5
Členovia komisie

1. Členovia komisie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, predkladať návrhy a pripomienky, obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov Obce Dolný Pial.

2. Člen komisie ospravedlňuje svoju neúčasť na zasadnutí komisie vopred predsedovi komisie alebo prostredníctvom garanta komisie.

3. Členovia komisie môžu byť predsedom alebo komisiou poverení osobitnými úlohami patriacimi do pôsobnosti komisie. Za týmto účelom si komisia môže vytvoriť vlastné subkomisie.

4. Člen komisie má právo vzdať sa členstva v komisii. Informáciu o vzdaní sa členstva v komisii a prípadný návrh na nového člena komisie, predloží predseda komisie na najbližšom rokovaní OcZ.

 

Článok 6
Zasadnutie komisie

1. Komisia zasadá v termínoch určených pracovným plánom jej činnosti, ktorý je zostavený v súlade s plánom práce OcZ (a obecnej rady, ak je zriadená), prípadne podľa potreby, najmenej však jedenkrát za mesiac. Termín zasadnutia stanoví predseda komisie.

2. Program zasadnutia komisie navrhuje jej predseda spoločne s garantom v súlade s plánom činnosti komisie, s úlohami, ktoré vyplynú z uznesení OcZ ako aj s pôsobnosťou komisie.

3. S materiálom pripravovaným na rokovanie orgánov oboznámi komisiu predkladateľ alebo spracovateľ materiálu, prípadne ním poverená osoba.

4. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda, prípadne iný člen komisie z radov poslancov na základe poverenia predsedu. Predseda je povinný zvolať zasadnutie komisie do 7 dní v prípade, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov komisie.


5. Materiály sú zasielané spolu s pozvánkou 7 dní pred zasadnutím komisie. Pozvánku
a materiály zasiela garant komisie elektronickou poštou poslancom OcZ. V písomnej forme sa pozvánka a materiály zasielajú členom komisie – odborníkom z radov občanov a tým členom komisie – poslancom OcZ, ktorí o to písomne požiadajú. Člen komisie – odborník z radov občanov môže taktiež požiadať o zasielanie elektronickou poštou. V prípade, ak požiada o zvolanie zasadnutia komisie najmenej jedna tretina jej členov, nie je potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku.
6. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré znemožnia zasielanie pozvánky a materiálov elektronickou poštou (napr. nefunkčnosť elektronickej pošty), budú pozvánka
a materiály zaslané dotknutým členom komisie v písomnej forme, a to najneskôr 6 dní
pred uskutočnením zasadnutia.

7. Komisia rokuje na základe materiálov, ktoré zabezpečujú:
a/ garant komisie na základe poverenia predsedu komisie

b/ poverení členovia komisie na základe vlastných poznatkov alebo prieskumov
c/ obecný úradu, hlavný kontrolór, starosta, obecné organizácie
d/ orgány a organizácie, s ktorými bolo vypracovanie a predloženie materiálu dohodnuté

8. Rokovanie komisie je neverejné, predseda komisie má právo vzhľadom k prejednávanej problematike na zasadnutia prizývať aj iné právnické a fyzické osoby.

 

Článok 7
Uznesenia komisie

1. Komisia je oprávnená rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

2. Komisia svoje závery formuluje do uznesení.

3. Uznesenie je platné, ak je prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komisie.

4. Komisia prijíma uznesenia najmä, ak ide o:
a/ návrhy, požiadavky, podnety alebo odporúčania pre starostu, hlavného kontrolóra, OcZ alebo OcR
b/ úlohy pre členov komisií

5. Každý člen komisie má právo uviesť v zázname z rokovania svoje stanovisko odlišné od prijatého uznesenia.

6. Uznesenie jednotlivých komisií OcZ má pre orgány obce odporúčajúci charakter.

7. Orgány obce pri svojom rozhodovaní nie sú viazané uzneseniami komisií.

 

Článok 8
Organizačno-technické zabezpečenie činnosti komisie

1. Za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie (pozvánky, prezenčné listiny, miestnosť a pod.) zodpovedá garant.

2. Z každého zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda alebo predsedajúci. Zápisnicu vyhotovuje garant komisie do siedmich dní od uskutočnenia zasadnutia.

3. Garant komisie je zodpovedný za zaslanie zápisníc z komisie. Zápisnica za zasiela formou podľa článku 6 ods.5 tohto rokovacieho poriadku:
a/ predsedovi a členom komisie b/ starostovi obce
c/ zástupcovi starostu
d/ hlavnému kontrolórovi obce
e/ predsedom ostatných komisií OcZ

g/ referátom obecného úradu podľa vznesených požiadaviek komisie
h/ riaditeľom obecných organizácií a štatutárnym zástupcom subjektov, ktoré spravujú majetok obce, podľa vznesených požiadaviek
ch/ referátom obecného úradu, ktoré predložili materiál na rokovanie komisie

4. Garant zabezpečí archivovanie originálu zápisnice, originálu pozvánky, prezenčnej listiny a prerokovaných materiálov zo zasadnutia komisie.

5. Garant komisie ďalej zodpovedá za rozdelenie vznesených požiadaviek na vybavenie a zabezpečuje sumarizáciu odpovedí na požiadavky komisie a ich zaslanie.

6. Požiadaní sú povinní písomne odpovedať na vznesenú požiadavku členov komisie do 30 dní odo dňa doručenia zápisnice. Odpoveď sa zasiela predsedovi komisie, členovi komisie, ktorý požiadavku vzniesol a garantovi komisie v rovnakej forme, v akej sa im zasielajú pozvánka a materiály na zasadnutie komisie.

 

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Rokovací poriadok komisií OcZ v Dolnom Piale bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Piale dňa 27.10.2003 uznesením č. .

2. Rokovací poriadok komisií OcZ v Dolnom Piale nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Piale.

3. Dňom účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok komisií OcZ
v Dolnom Piale schválený uznesením OcZ v Dolnom Piale č. zo dňa 10.12.1997 a jeho zmena schválená uznesením OcZ v Dolnom Piale č. zo dňa 13.12.2001.

4. Všetky dodatky a zmeny tohto rokovacieho poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Piale.

 


Dolný Pial,

 


Bc. Robert Potocký v.r.
starosta obce

 späť


 

 

Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve v Dolnom Piale


Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve v Dolnom Piali (ďalej len „komisia“) sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ústavný zákon).
2. Komisia má osobitné postavenie a organizačnú štruktúru, vyplývajúcu z ústavného zákona a predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon.
3. Komisia pracuje formou zasadnutí, ktoré sú neverejné.


Čl. 2
Zloženie komisie

1. Počet členov a zloženie komisie určuje čl. 7 ods. 5 ústavného zákona. Komisia je zložená zo zástupcov politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov, z ktorých je zložené obecné zastupiteľstvo, a to tak, že každá politická strana alebo politické hnutie a nezávislí poslanci majú v komisii po jednom zástupcovi. Členov komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
2. Komisia musí mať najmenej troch členov. Ak sa tento počet nedosiahne spôsobom uvedeným v odseku 1, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia, ktorá má v obecnom zastupiteľstve najvyšší počet poslancov.
3. Členovia komisie sú pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný.
4. Členstvo v komisii zaniká :
a) písomným vydaním sa členstva v komisii bez uvedenia dôvodu,
b) zmenou politickej príslušnosti člena komisie, ktoré spôsobí nesúlad zloženia komisie s ústavným zákonom,
c) odvolaním člena komisie obecným zastupiteľstvom,
d) smrťou

K zániku členstva v komisii podľa písmena a) a c) dochádza dňom zvolenia nového
člena komisie. K zániku členstva v komisii podľa písm. b) dochádza ku dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi komisie.
5. Ak dôjde v čase platného zvolenia komisie k zmene v politickej príslušnosti člena komisie tak, že nastane nesúlad s ústavným zákonom, dotknutý člen komisie je povinný vzdať sa svojej funkcie a oznámiť túto skutočnosť bezodkladne, v písomnej forme, predsedovi komisie. Predseda komisie vyzve príslušnú organizačnú úroveň – miestnu, politickej strany alebo politického hnutia, ktoré sú touto zmenou dotknuté, aby predložili návrh na doplnenie nového člena.

 

6. Doplnenie nových členov komisie, resp. inú zmenu v zložení komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
7. Do doby platného doplnenia je komisia oprávnená vykonávať len úkony, ktoré neznesú odklad.


Čl. 3
Predseda, podpredseda


1. Predsedu komisie (ďalej len „predseda“) volí obecné zastupiteľstvo. Podpredsedu komisie (ďalej len „podpredseda“) volí komisia na návrh členov komisie.
2. Predseda:
a) riadi a organizuje prácu komisie,
b) vedie zasadnutia komisie,
c) zastupuje komisiu navonok,
d) podpisuje uznesenia komisie a iné písomnosti komisie, vydané v súlade s ústavným zákonom,
e) počas svojej neprítomnosti poveruje vedením komisie konkrétneho člena komisie (podpredsedu),
f) zodpovedá za ochranu doručených písomných oznámení podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
3. Písomnú agendu komisie vedie predseda.
4. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 a oznámenie podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona podáva verejný funkcionár prostredníctvom podateľne predsedovi komisie v zákonom stanovených termínoch v uzavretej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – oznámenie“ a s uvedením odosielateľa v ľavom hornom rohu obálky.


Čl. 4
Príprava rokovania komisie


1. Rokovanie komisie zvoláva predseda
a) najneskôr do 14 dní po tom, čo sa dozvedel, že starosta obce, doručil do podateľne oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona alebo žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov podľa čl. 8 odsek 1 až 3 ústavného zákona,
b) ak si to vyžiada plnenie úloh komisie podľa uznesenia komisie, návrhu člena komisie, alebo na podnet alebo ak treba plniť úlohu vyplývajúcu z ústavného zákona.
2. Pri plnení úloh podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona (slobodný prístup k informáciám) podateľňa obecného úradu bezodkladne po doručení dožiadania oznámi túto skutočnosť predsedovi komisie, ktorý bezodkladne zvolá zasadnutie komisie. Komisia posudzuje žiadosti individuálne a je povinná vybaviť ich do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, ak zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám neurčuje inak.
3. Ak bude žiadosť o poskytnutie informácie doručená priamo starostovi alebo poslancovi,
vzťahuje sa na ich konanie postup uvedený v predchádzajúcom bode.
5. Spolu s pozvánkou oznámi predseda členom komisie aj plánovaný program rokovania komisie.

Čl. 5
Rokovanie komisie


1. Komisia sa schádza na svojich zasadaniach podľa potreby. Zasadnutia komisie riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen komisie.
2. Na začiatku rokovania predseda zistí, či je komisia uznášaniaschopná, ak komisia nie je uznášaniaschopná, zvolá predseda zasadnutie na iný náhradný termín.
3. Predseda po otvorení rokovania komisie predloží na schválenie návrh programu rokovania a podľa potreby aj návrh ďalšieho postupu komisie pri rokovaní.
4. Po schválení programu rokovania, prípadne i postupu komisie pri rokovaní, predseda vykoná kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie.
5. Predseda prizve na rokovanie komisie osobu, ktorá dala podnet na rokovanie komisie a jej účasť je potrebná na ďalšiu činnosť komisie.
6. Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj ďalšie osoby, účasť ktorých je na prerokúvanej veci nevyhnutná. O ich prizvaní rozhodne komisia hlasovaním, ak sa na tom uznesie nadpolovičná všetkých členov komisie. Prizvané osoby sa nezúčastňujú celého rokovania, ale len po dobu, po ktorú od nich členovia komisie požadujú vysvetlenia, vyjadrenia alebo doplnenia k oznámeniam, žiadostiam alebo podnetom.


Čl. 6
Prijímanie uznesení

1. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
2. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie.


Čl. 7
Záznam z rokovania komisie

1. O priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý obsahuje najmä závery z prerokovania jednotlivých bodov. Záznam a uznesenie podpisuje predseda.
2. Výpis z uznesenia v schválenom znení sa doručuje osobe, ktorej sa týka. Výpis z uznesenia podpisuje predseda.


Čl. 8
Nakladanie s oznámeniami a písomnosťami z činnosti komisie a ich archivovania


1. Písomné oznámenie podávané starostom podľa ústavného zákona a písomnosti z činnosti komisie nie je dovolené rozmnožovať a odnášať mimo sídla obecného úradu.
2. Za uloženie a archivovanie písomných oznámení, záznamov z rokovania komisie, spolu s podkladovými materiálmi a ostatnými písomnosťami v sídle obecného úradu zodpovedá predseda.
3. Dokumenty uvedené v ods. 2 sa ukladajú a archivujú v sídle obecného úradu tak, aby k ním mal prístup len predseda.
4. Podmienky na archivovanie dokumentov komisie v súlade so zákonom č. 428/2000 Z.z. o ochrane osobných údajov vytvorí obecný úrad.


Čl. 9
Poskytovanie informácií, ochrana osobných údajov a povinnosti mlčanlivosti


1. Informácie o údajoch z písomného oznámenia predkladaného starostom poskytuje komisia fyzickým a právnickým osobám v rozsahu ustanovenom zákonom NRSR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Členovia komisie sú povinní podpísať písomné vyhlásenie, ktorým berú na vedomie povinnosť mlčanlivosti a ochrany osobných údajov, s ktorými prídu do styku počas výkonu funkcie s tým, že sú si vedomí prípadných právnych následkov pri porušení tejto povinnosti.
3. Rozsah informácií musí byť v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Porušenie zákona o ochrane osobných údajov môže mať za následok zodpovednosť vyplývajúcu z tohto zákona, ako aj z § 178 zákona SNR č. 140/1961 Zb., Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.
4. V mene komisie je oprávnený poskytovať informácie o údajoch z písomného oznámenia fyzickým a právnickým osobám predseda.
5. Dotknuté osobné údaje možno z písomného oznámenia poskytnúť len s písomným súhlasom verejného funkcionára.


Čl. 10
Záverečné ustanovenia

1. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.
2. Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
3. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Piali schválilo rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu dňa 7. 4.2005 uznesením číslo /2005

 

 

 

 

 

 


Čestné vyhlásenie
člena komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Dolnom Piali

 

 

Meno, priezvisko, titul .............................................................................................................


Bydlisko .....................................................................................................................................

 

v y h l a s u j e m, ž e


budem podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorími som prišiel do styku ako člen komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve v Dolnom Piali a ktoré tvoria ekonomickú a sociálnu identitu starostu obce.
Zaväzujem sa, že budem mlčanlivosť o týchto osobných údajoch dodržiavať nielen počas výkonu funkcie člena komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve, ale aj po jej skončení.
Beriem na vedomie právne následky, ktoré spája s porušením mlčanlivosti a s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Trestný zákon a zákon o ochrane osobných údajov .

 


V Dolnom Piali dňa ............................

 

 

...................................................
podpis