Komisie Obecného zastupiteľstva

Komisie OcZ môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov (občanov).

 

1. Finančná, správy obecného majetku a územného plánovania

Predseda: Silvester Šelinger
Tajomník:  Alena Bočkayová
Členovia: Ján Ciling

                 Mgr. Marcela Lukácsová

                 Ing. Daniela Lehocká


- vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť
v budúcnosti efektívne fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu
- vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce
- navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod.)
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu Obce Dolný Pial, posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jeJ rozvoj
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu Obce Dolný Pial vrátane obecných organizácií (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok
- prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
- prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu hospodárskeho výsledku
- prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov
(rezervný fond a ostatné peňažné fondy obce)
- prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám Obcou Dolný Pial a zriadeniu záložného práva k majetku obce
- prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov obce
- prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce
- prerokováva prijatie darov
- prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce
- prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce vyjadruje sa k vkladu majetku obce do spoločností, kontroluje jeho využívanie a navrhuje opatrenia
- kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN
v pôsobnosti komisie
- vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným materiálom majúcim dopad na rozpočet obce
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ
- prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko

- zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií obce
- prerokováva parametre investičných akcií a podmienky pre zadanie jednotlivých
investičných akcií v štádiu projektovej prípravy
- pripravuje podklady pre verejné obstarávanie v danej oblasti
- je garantom pri príprave strategických materiálov obce týkajúcich sa smerovania a rozvoja obce

 

2. Verejného poriadku a pre životné prostredie a stavebný poriadok

Predseda: Ing. Daniela Lehocká
Tajomník:  Magdaléna Trgiňová
Členovia:  
Mgr. Ivan Mészáros

                  Dušan Trgiňa

                  Ján Valentko

- vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia, odpadov, vôd, vodohospodárstva, ochrany zvierat, pôdohospodárstva, stavebného poriadku a cestného hospodárstva vyplývajúcim pre obec z príslušných právnych predpisov, VZN a uzatvorených zmlúv
- prerokováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
- prerokováva koncepčné materiály predkladané do OcZ týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
- spolupracuje pri tvorbe rozpočtu obce, jeho zmeny, prerokováva ich návrh a zaujíma k nim svoje stanovisko s dôrazom na investičné akcie s dopadom na životné prostredie
- prerokováva a odporúča riešenie zmien v dopravnom značení
- vykonáva kontrolu stavu, budovania a údržby miestnych komunikácií
- vykonáva kontrolu stavu, budovania a údržby obecnej zelene
- prerokováva a odporúča spôsob riešenia pri nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
- prerokováva a odporúča spôsob riešenia triedeného zberu odpadu na území obce
- spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom
príslušnými zákonmi
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ

 

3. Školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálno-zdravotná

Predseda: Mgr. Ivan Mészáros
Tajomník: Iveta Hudecová
Členovia: Mgr. Tímea Hudecová

                 Ing. Daniela Lehocká

                 Mgr. Marcela Lukácsová

                 Ing. Jana Šelingerová

- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a čerpaniu vo
svojej oblasti a zaujíma k nim svoje stanovisko
- kontroluje plnenie rozpočtu obce za danú oblasť
- prerokováva návrhy koncepcie rozvoja školstva na území obce a zaujíma k nej svoje stanovisko
- zaoberá sa perspektívou a koncepciou rozvoja športu a práce s mládežou
- prerokováva a vyjadruje sa k zrušovaniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení do
siete
- vyjadruje sa k udeľovaniu právnej subjektivity škôl a školských zariadení
- vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenia pridelených krajským školským úradom
- vyjadruje sa k správe o výsledkoch hospodárenia školy a školských zariadení –rozbory
- vyjadruje sa ku koncepcii investičného rozvoja školy a školských zariadení
- vyjadruje sa k uzatvoreniu zmluvy o spoločnom školskom obvode so susednými obcami, ktoré nemajú zriadenú základnú školu
- vyjadruje sa k pedagogicko-organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu výchovno-
vzdelávacieho procesu školy a školských zariadení
- vyjadruje sa k práci s mládežou v zmysle „Koncepcie práce s mládežou“
- vyjadruje sa k návrhu na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami a poprípade deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom
- prerokováva kritériá poskytovania príspevkov a zaujíma k nim svoje stanoviská
- prerokováva projekty o nenávratný finančný príspevok v oblasti športu a zaujíma
k nim svoje stanovisko
- prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu športovísk na území Obce Dolný Pial
- prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti
a zaujíma k nim svoje stanovisko
- spolupracuje a komunikuje s kultúrnymi inštitúciami a obecnými organizáciami
- prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu kultúrneho zariadenia a hnuteľného majetku
- prerokováva, odporúča a vyhodnocuje kultúrne podujatia organizované obcou
- prerokováva vyhodnotenie a zápisy kronikára do kroniky obce
- prerokováva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja na území obce a zaujíma k ním
svoje stanovisko
- prerokováva získavanie mimorozpočtových zdrojov na financovanie sociálnych služieb
- prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej oblasti činnosti a zaujíma k nim svoje stanovisko
- spolupracuje s neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami pri utváraní zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce a pri zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti
- spolupracuje pri vytváraní podmienok pre rozvoj bývania
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ

 

4. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Marcela Lukácsová
Členovia: Mgr. Tímea Hudecová

                     Ing. Daniela Lehocká

- plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ústavný zákon).