Symboly obce

erb        pecat         vlajka

Napriek predpokladu že Obec Dolný Pial mala svoje erbové pečatidlo už v 15. storočí, najstarší doložený odtlačok pečatidla je na dokumente z roku 1833. Na tomto pečatidle je nasledovné rozmiestnenie figúr : v najspodnejšej časti pečatidla je vyryté orlie krídlo, nad ním je korunka, nad korunkou je páv s tromi klasmi v zobáku, nad pávom je ďalšia otvorená koruna. Predpokladá sa že všetky figúry okrem páva s tromi klasmi v zobáku sú prvky ktorých pôvod môžeme nájsť v niektorom z rodových erbov a ktoré v období úpadku heraldickej tvorby vložili do pečatidla v snahe aby sa v obecnom znaku každý našiel.
Vlastný symbol obce, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzal aj na starších pečatidlách Dolného Pialu je páv s klasmi v zobáku.
Heraldická komisia MV SR schválila dňa 5.6.1992 pod číslom HR 47/D - 13/1992 erb Obce Dolný Pial v nasledovnej heraldickej úprave :

Na striebornom štíte modrý doľava obrátený páv, držiaci v zobáku tri zlaté klasy.

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC DOLNÝ PIAL

Vlajku obce tvorí päť pozdĺžnych pruhov farieb žltej 1/6, bielej 1/6, modrej 2/6, bielej 1/6, žltej 1/6.