Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
    b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného                     zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
    c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných
        v správnom konaní,
    d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva
        a rozhodnutia starostu,
    e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
     f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

 

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje “Pracovný poriadok Obce Dolný Pial”, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.