DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie na príslušný rok /zdaňovacie obdobie/ do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada (dražba,dedenie).

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a zníženie dane vymedzuje VZN č. 4/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . Ak daňovník spĺňa podmienky oslobodenia, alebo zníženia od dane z nehnuteľností je povinný si ich uplatniť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Obec Dolný Pial) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.)


Potrebné doklady:
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO , PO 

Daň z pozemkov:
doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)

Daň zo stavieb:
doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie)

Daň z bytov:
doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva)
Oznámenie o skutočnostiach rozhodujúcich pre vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti , Občiansky preukaz

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane platobným rozhodnutím a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na OcÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie.

Predpis-(zákon, VZN):

  • Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN obce Dolný Pial č.4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.