DAŇ ZA PSA

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obce.

Daňovník je povinný v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť daňovú povinnosť a všetky skutočnosti alebo zmeny daňovej povinnosti podaním daňového priznania na psa,  v Obci Dolný Pial do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti, alebo zmeny nastali. Zároveň je daňovník povinný uviesť všetky údaje v zmysle predmetného tlačiva.

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Daň za psa je možné zaplatiť šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na OcÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie.


Potrebné doklady:
Občiansky preukaz

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk


Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok:
V zmysle platného VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predpis-(zákon, VZN):

  • Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a      o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN obce Dolný Pial č.4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.