DAŇ ZA UBYTOVANIE

Obec Dolný Pial vyberá daň za ubytovanie na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

Sadzba dane:
• daň za ubytovanie na celom území obce je 0,33 eura na osobu a prenocovanie

Platiteľom dane je:
Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.

Daňovníkom je:
Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.


Formuláre a tlačivá:

Ohlasovacia povinnosť vzniku daňovej povinnosti:
Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá začala prevádzkovať zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie je povinná do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani za ubytovanie.

Registračný list - ohlásenie k vzniku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 

Ohlasovacia povinnosť zmeny daňovej povinnosti:
Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá začala prevádzkovať zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie do 30 dní odo dňa zmeny údajov uvedených v ohlasovacej povinnosti vzniku daňovej povinnosti nahlásiť zmenené údaje. Pod takouto zmenou sa rozumie napr. zmena adresy sídla, zmene sídla prevádzky, zmena počtu prevádzok poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie, obchodného mena, zmena mena prevádzky, zmene adresy na doručovanie písomností ...


Registračný list - ohlásenie k zmeny daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 

Ohlasovacia povinnosť zániku daňovej povinnosti:
Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (odo dňa zrušenia prevádzkovania ubytovacích zariadení podliehajúcich dane ...) splniť si ohlasovaciu povinnosť.

Ohlásenie k zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 

 

Mesačné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí sa podáva do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca; daň je splatná bez vyrubenia na základe hlásenia do 15 dní po ukončení mesiaca. Podáva sa aj negatívne hlásenie.

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí 

Doplňujúce informácie:

Daň za ubytovanie sa platí bez vyrubenia do 15 dní po skončení mesiaca. Daň sa platí na účet správcu dane alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Dolnom Piale, Hlavná 34.

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk


VZN upravujúce daň za ubytovanie:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady