DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje:
ambulantný predaj
reklamné akcie
lešenia, skládky
stavebné zariadenia
trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
rozkopávka

Žiadateľ, ktorý požiada Obec Dolný Pial o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva, je povinný uhradiť miestny poplatok. Vyrubenie miestneho poplatku, jeho výšku vymedzuje VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Potrebné doklady:
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva 

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

podľa VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady