ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Správca poplatku (Obec Dolný Pial) odpustí poplatok na základe žiadosti podanej poplatníkom za obdobie:

  •  za ktoré preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní ) v bežnom spoplatnenom období,
  •  v ktorom preukáže, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
  • tieto doklady je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka

Potrebné doklady:

  • doklad od zamestnávateľa, o povolení k pobytu, o štúdiu, pracovné povolenie, o ubytovaní; za predchádzajúce spoplatnené obdobia doklad o trvalom pobyte doklad z obecného úradu a o zaplatení poplatku v obci,
  • od zamestnávateľa a o zaplatení poplatku v mieste zamestnania, o ubytovaní a o zaplatení poplatku v mieste ubytovania,
  •  o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody
  •  a iné doklady za bežné spoplatnené obdobie, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká predložené správcovi poplatku v prílohe žiadosti o odpustenie predmetného poplatku
  • tieto doklady je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka


Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok:
bez poplatku

Súvisiace predpisy:
VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov