POTVRDENIE O DAŇOVÝCH NEDOPLATKOCH – DAŇOVÉ SVEDECTVO

Občan môže požiadať Obecný úrad o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Potrebné doklady:
Žiadosť 
Občiansky preukaz

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku