ZNÍŽENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTI

Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 20% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a z bytov, v ktorých sa vykonáva rozsiahla rekonštrukcia na základej ktorej je ich využitie na bývanie obmedzené.

Potrebné doklady:
Žiadosť o zníženie dane                                                                                                                          Platné stavebné povolenie                                                                                                                    Oznámenie stavebných úprav

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok:
bez poplatku

Súvisiace predpisy:
VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov