POTVRDENIE O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € / osoba
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ