PRIDELENIE / ZRUŠENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Obecný úrad.

Spolu s oznámením o určení súpisného čísla vydáva OcÚ aj tabuľku so súpisným číslom. Tabuľku s orientačným číslom vydá OcÚ po prijatí objednávky za poplatok.

Potrebné doklady:
Žiadosť o určenie / zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu 
Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
Búracie povolenie s vyznačenou právoplatnosťou                                                                          Zameranie adresného bodu
Geometrický plán

Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia domov a bytov

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
bez poplatku