ZRUŠENIE ZÁZNAMU O TRVALOM POBYTE – NA NÁVRH

Návrh môže podať

 občan ktorý je oprávnený užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti voči občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo,

Občan podávajúci návrh na zrušenie trvalého pobytu predloží:

 list vlastníctva k stavbe určenej na bývanie, ku ktorej sa viaže trvalý pobyt (nie starší ako 3 mesiace),
 návrh na zrušenie trvalého pobytu (tlačivo).


Ohlasovňa na základe návrhu

 overí či osoba ktorej sa navrhuje zrušiť trvalý pobyt
• nie je manželom, nezaopatreným dieťaťom vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
• nemá právo doživotného užívania viažuceho sa k domu ak je takéto vecné bremeno uvedené v liste vlastníctva.

 zruší trvalý pobyt občanovi uvedenému v návrhu, ak nie je osobou uvedenou v predchádzajúcom odstavci, miestom jeho trvalého pobytu sa stáva obec; túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní, s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu narodenia.


Vybavuje:

Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, domov a bytov

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Za zrušenie záznamu o trvalom pobyte 5,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ