Kultúra a šport

Oznamovacia povinnosť o zámere usporiadať kultúrne alebo športové podujatie na území Obce Dolný Pial

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území Obce Dolný Pial

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial
Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
lucia.trginova@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie:
7 dní /ak žiadateľ oznámi v stanovenej lehote kultúrne podujatie/

Poznámka:
Povinnosti a ustanovenia VZN č.3 /1998 o verejných kultúrnych a športových podujatiach