SPRACOVANIE ZMIEN V OSOBNÝCH ÚDAJOCH OBČANOV

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady:
Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
Právoplatné súdne rozhodnutie
Zmena alebo oprava rodného čísla

Vybavuje:

Matričný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
1 mesiac

Poplatok:
Návrat k predchádzajúcemu priezvisku bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom, podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ.