ŽIADOSŤ O NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – NEBYTOVÉ PRIESTORY

Prílohy:
- fotokópiu živnostenského listu alebo výpis z Obchodného registra, prípadne iný doklad potvrdzujúci, že sa jedná o právnickú osobu
- IČO, DIČ alebo IČ DPH
- bankové spojenie, číslo účtu
- telefonický kontakt

Poznámka:
- prenájom nebytových priestorov schvaľuje obecné zastupiteľstvo
- základom pre dojednávanie ceny nájomného sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom Obce Dolný Pial

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: Záujemca bude informovaný písomne