ŽIADOSŤ O NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – POZEMOK

Prílohy: fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záberu prenajatej plochy
v prípade, že na danú parcelu nie je v registri C KN založený list vlastníctva je potrebné predložiť grafickú identifikáciu na pozemky


Poznámka:
- žiadosť o nájom je potrebné posúdiť z územného hľadiska
- nájom pozemku schvaľuje obecné zastupiteľstvo
- nájom pozemkov za účelom výstavby inžinierskych sietí nepodlieha schváleniu v obecnom zastupiteľstve.
- základom pre dojednávanie ceny nájomného sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom Obce Dolný Pial

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: Záujemca bude informovaný písomne