ŽIADOSŤ O ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKOV, STAVIEB

Prílohy:
- fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia
- geometrický plán (pokyn vyhotoviť geometrický plán sa dáva až po predbežnom doporučení odpredaja)
- čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9 odst.4 písm. a) až g)zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ( to neplatí, ak je predmetom kúpy byt alebo pozemok podľa osobitného predpisu, pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa a podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo)
- znalecký posudok na zistenie trhovej ceny nehnuteľností (pri pozemkoch len vtedy, ak o tom rozhodne OcZ)


Poznámka:
žiadosť o kúpu nehnuteľností je potrebné posúdiť z územného hľadiska
odpredaj nehnuteľností podlieha schváleniu v obecným zastupiteľstvom
základom pre dojednávanie ceny sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom Obce Dolný Pial

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: Záujemca bude informovaný písomne