ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K VYDANIU OSVEDČENIA PODĽA § 63 zák. 323/92 Zb. - vydržanie

Prílohy:
- fotokópia snímky z katastrálnej mapy
- geometrický plán
- fotokópia listu vlastníctva

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
starosta@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia