ŽIADOSŤ O ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

Prílohy:
fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia
geometrický plán (pokyn vyhotoviť geometrický plán sa dáva až po predbežnom doporučení zriadenia vecného bremena)

Poznámka:
- žiadosť o zriadenie vecného bremena je potrebné posúdiť z územného hľadiska
- zriadenie vecného bremena podlieha schváleniu v obecnom zastupiteľstve
- výška náhrady za zriadenie vecného bremena sa dojednáva individuálne v primeranej náhrade podľa účelu, minimálne však 166 € jednorázovo

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
starosta@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia