STANOVENIE ČASU PREDAJA A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

Všeobecný prevádzkový čas sa stanovuje od 6.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku a tento písomne oznámi na Obecný úrad v Dolnom Piale, 7 dní pred začatím činnosti prevádzkarne alebo pri vykonaní zmeny času. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
názov a adresu prevádzkarne,
dátum začatia činnosti prevádzkarne,
čas predaja alebo prevádzkový čas
sortiment predaja, resp. poskytované služby.

V prípade pohostinských zariadení, s prevádzkovým časom od 22.00 hod., môže byť prevádzkový čas povolený po prerokovaní v Obecnom zastupiteľstve skúšobne na dobu dvoch mesiacov.

Zmenu času predaja alebo času prevádzky služieb môže prevádzkovateľ uskutočniť po jej oznámení resp. po schválení času predaja po 22.00 hod.
Potrebné doklady
Kópia živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra,
Doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru,
Ak sa v priestoroch žiadaný alebo podobný predmet činnosti nevykonával, doklad že priestor stavebno-technicky vyhovuje vykonávanej činnosti (kolaudačné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov).

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
bez správneho poplatku

Súvisiace predpisy:
VZN /2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb