KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.
Kolaudačné konanie začína na žiadosť stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník; prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) ak je v čase začatia konania známy; obec (ak nie je stavebným úradom); dotknuté orgány štátnej správy.

Potrebné doklady:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky
Stavebné povolenie
Dokumentácia stavby
Doklad o vytýčení stavby
Geometrický plán
Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
Zoznam známych účastníkov stavebného konania
Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
Ďalšie predpísané doklady

            žiadosť sa podáva na

            Stavebný úrad Obec Dolný Pial

            Hlavná 34

            935 37 Dolný Pial

            spracováva

            Spoločný Obecný úrad Levice

            Sv. Michala

             Levice

Správny poplatok:

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ