ODSTRÁNENIE STAVBY

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 
Kópia katastrálnej mapy
Projektová dokumentácia + popis
Osvedčenie na predmetné práce
Fotodokumentácia stavby
List vlastníctva
Záväzné stanovisko obce

           žiadosť sa podáva na

Stavebný úrad Obec Dolný Pial

Hlavná 34
935 37 Dolný Pial

spracováva:
Spoločný Obecný úrad Levice

Sv. Michala
Levice


Doba vybavenia:
30-60 dní

Správny poplatok:

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ