OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Drobné stavby ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 , výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môžu stavať iba na základe ohlásenia Obci Dolný Pial. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete, bazény, atď.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po doručení písomného oznámenia Obecného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady:
Ohlásenie drobnej stavby
Doklad o vlastníctve
Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľnosti s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami a polohou stavieb na nich
Vyjadrenia vlastníkov susednej nehnuteľnosti
Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi

Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk
starosta@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania ohlásenia

Poplatok:
bez poplatku