OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Udržiavacie práce na stavbách, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa môžu vykonávať iba na základe stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia Obci Dolný Pial.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu udržiavacích prác určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník vykonať, až po doručení písomného oznámenia Obecného úradu, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady:
Ohlásenie udržiavacích prác
Technický popis
Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou

 

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk
starosta@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania ohlásenia

Poplatok:
bez poplatku