ÚZEMNÉ KONANIE

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konania, a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z.z.).
Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
List vlastníctva
Kópia katastrálnej mapy
Zoznam známych účastníkov územného konania
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
Dokumentácia pre územné rozhodnutie

 

žiadosť sa podáva na
Stavebný úrad Obec Dolný Pial

Hlavná 34
935 37 Dolný Pial

spracováva
Spoločný Obecný úrad Levice

Sv. Michala
Levice


Doba vybavenia:
30-60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ