ŽIADOSŤ O POVOLENIE STAVBY STUDNE

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studne 

Prílohy:
a/ - LV;
b/ - kópia z katastrálnej mapy;
c/ - projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou;
d/ - právoplatné územné rozhodnutie / súhlas miestne príslušného stavebný úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia;
e/ - vyjadrenia o podzemných vedeniach;
f/ - stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
starosta@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poplatok: 33.- eur splatný pri vydaní povolenia v pokladni OcÚ.


 

Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe 

Prílohy:
a/ - Projektová dokumentácia
b/ - Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapy

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
starosta@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia