OSTATNÉ PODNETY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - POZEMKY

Zmena druhu pozemku – žiadosť o stanovisko 

Prílohy:
- geometrický plán
- výpis z katastra nehnuteľností

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
starosta@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia


Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene 

Prílohy:
- kópia stavebného povolenia
- pôdorysná situácia v mierke 1:500 so zakreslenou navrhovanou trasou
splnomocnenie v prípade zastupovania investora

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia


Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov /príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/.

Miestny poplatok:
podľa VZN č. 4 /2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ