ŽIADOSŤ O POVOLENIE VÝRUBU DREVINY

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 

Prílohy:
a/ - kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
b/ - list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina rastie - originál nie starší ako 3 mesiace

Poplatok:
10,- eura - Fyzické osoby (splatný pri podaní žiadosti)
100,- eur - Právnické osoby (splatný pri podaní žiadosti)

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
Doklady podľa písmena a/ a b/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie

Podrobnosti: VZN č.1 / 2007 o ochrane drevín