ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia 

Prílohy:
a/ - Projektová dokumentácia (Vykurovanie, alebo plynoinštalácia)
b/ - Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapy

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@dolnypial.sk

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia


Ohlásenie údajov prevádzkovateľa zdroja znečistenia ovzdušia

Ohlásenie údajov prevádzkovateľa zdroja znečistenia ovzdušia

Podrobnosti: VZN č.1 / 2009 o znečisťovaní ovzdušia na území obce