POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Ozámenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na príslušný rok majú povinnosť podať pri vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti do 31. januára všetky fyzické osoby podnikatelia, právnické osoby, oprávnené užívať alebo užívajúci nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území Obce Dolný Pial, určenú na podnikanie, alebo na iný účel ako na podnikanie. Fyzické osoby podávajú oznámenie len vtedy, ak nie sú prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt a užívajú, alebo sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území Obce Dolný Pial. Občania prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt ohlásenie k poplatku za komunálny odpad nepodávajú.

Poplatníci - podnikatelia sú pri vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu spoplatneného obdobia povinní podať priznanie správcovi poplatku do 30 dní od skutočnosti rozhodujúcej pre vznik poplatkovej povinnosti.

Správca poplatku ustanovuje možnosť množstvového zberu pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa (právnická osoba, fyzická osoba), ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.


Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, odpustenie poplatku a zníženie poplatku vymedzuje VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (Obec Dolný Pial) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.


Potrebné doklady:
Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby 
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Občiansky preukaz
Živnostenský list (pri zániku poplatkovej povinnosti)

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatky

Kontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok:
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca poplatku rozhodnutím a zašle poplatníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
V prípade, že poplatník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa poplatník o uložení nedozvedel.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť buď poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na OcÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie.

Predpis-(zákon, VZN):

  • Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a      o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN obce Dolný Pial č.4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.