ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Správca poplatku (Obec Dolný Pial) zníži poplatok na základe žiadosti a predložených dokladov v zmysle podanej žiadosti poplatníka o:
60 % ak sa poplatník zdržuje v obci menej ako 90 dní
50 % ak sa poplatník zdržuje v obci menej ako 110 dní / pr. študuje mimo Obce Dolný Pial/
Potrebné doklady:
doklad je potrebné predložiť do 31. januára príslušného spoplatňovaného obdobia
doklad je potrebné predložiť do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie poplatku
potvrdenie o návšteve školy a o zaplatení poplatku v mieste štúdia
doklad je potrebné predložiť do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie poplatku 

čestné vyhlásenie

Vybavuje:
Obecný úrad - Dane a poplatkyKontakt:
Tel.: 036/6386300, 6386229
e-mail: lucia.trginova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:

@dolnypial.sk
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok:
bez poplatku

Súvisiace predpisy:
VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov