UZATVÁRANIE MANŽELSTIEV OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY A CUDZINCOV

1. Uzatváranie manželstiev občanov Slovenskej republiky s cudzincami alebo osobami bez štátnej príslušnosti v Slovenskej republike sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky (§ 20 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom).

2.. K oznámeniu o uzavretie manželstva predloží cudzinec matričnému úradu:
- rodný list
- doklad o štátnom občianstve
- úmrtný list zomretého manžela (v prípadoch ovdovených) alebo súdne rozhodnutie o prehlásení manžela za mŕtveho, opatrené doložkou o právoplatnosti,
- rozhodnutie o rozvode manželstva opatrene doložkou právoplatnosti (v prípadoch rozvedených žiadateľov),
- potvrdenie o bydlisku a rodinnom stave a osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva, v ktorom príslušné úrady cudzieho štátu okrem údajov o cudzincovi (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) uvedú, že je spôsobilý podľa zákona jeho domovského štátu uzavrieť manželstvo (platí 6 mesiacov od vyhotovenia) .

3. Náležitosti cudzozemských dokladov sú uvedené v článku 3 tejto smernice.

4. Manželstvo občana Slovenskej republiky uzavreté na zastupiteľskom úrade cudzieho štátu v Slovenskej republike je neplatné (§ 5 zákona číslo 94/1963 Zb. v znení zákona číslo 132/1982 Zb. o rodine).


Poučenie pre snúbencov:
l Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom
2. Oznámenie sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.
K žiadosti treba pripojiť tieto doklady : *)
A. SLOBODNÍ:
a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz (knižku).
B. OVDOVELÍ
a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.
C. ROZVEDENÍ
a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b) právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené).
Maloleté osoby (od 16 do 18 rOKOV) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviska. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú detí, ktorých otec alebo matka sú známi : priezvisko dieťaťa (deti) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.
D. CUDZINCI PREDLOŽIA :
a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C) a okrem toho ešte :
b) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstve s príslušnými overeniami
c) ak majú doklady pod bodom A, 3, C. D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad
súdneho tlmočníka
d) vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím
manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 z. 2.}.

*) Pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi

Výňatok zo zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách Typ: PDF dokument, Velkosť: 116.56 kB
Interpretácia § 27 a § 28 Postup pred uzavretím manželstva Typ: PDF dokument, Velkosť: 116.56 kB