ZRUŠENIE OSVEDČENIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Ukončenie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ písomne ohlási na Obecnom úrade v Dolnom Piale, kde sa mu vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie.

Potrebné doklady:
Žiadosť o zrušenie OSHR 

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk
iveta.hudecova@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní
Poplatok:
bez poplatku